Arsacal
button
button
button
button


Couples for Christ op bezoek

Vereniging van gelovigen in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 31 augustus 2021 - 278 woorden

Dins­dag 31 au­gus­tus was een ver­te­gen­woor­diging van Couples for Christ (CFC) op bezoek in het bis­schops­huis. CFC is erop gericht het chris­te­lijk ge­zins­le­ven te vernieuwen en te sterken. De oor­spron­ke­lijk uit de Filippijnen afkoms­tige ge­meen­schap is sins 1998 in ons bisdom actief.

CFC we­reld­wijd en in Neder­land

Het lan­de­lijk hoofd Mel de Leon gaf tij­dens het bezoek uitleg over het werken van CFC. De ge­meen­schap bestaat uit 155 vol­was­se­nen, jon­ge­ren en kin­de­ren, die hoofd­za­ke­lijk in en rond Am­ster­dam wonen, maar ook in Rotter­dam en Den Haag is CFC aanwe­zig. We­reld­wijd telt CFC meer dan 700.000 volwassen leden en 300.000 jon­ge­ren en kin­de­ren in 105 lan­den. In 2000 werd CFC erkend als private inter­na­tio­nale vereni­ging van pau­se­lijk recht.

Inzet voor de armen

Naast de inzet voor het katho­liek ge­zins­le­ven (“de huis­kerk opbouwen”) is er een inzet voor de armen (“de kerk van de armen opbouwen”) die onder meer heeft geleid tot een pro­gram­ma om arme en kansarme mensen (ook fi­nan­cieel) te helpen in scholing, studie en het ont­wik­ke­len van chris­te­lijke waar­den. Een ander pro­gram­ma van de ge­meen­schap is bedoeld om veelal onge­do­cu­men­teerde ge­meen­schapsle­den te helpen om bij de impact van COVID op hun leven steun en hulp te krijgen en gees­te­lij­ke ge­zond­heid te bevor­de­ren.

Groepen

Naast ge­zin­nen en gehuw­den (Couples for Christ) zijn er ook groepen voor iets oudere vrouwen (vanaf 41 jaar): ‘Handmaids of the Lord’; voor jon­gere singles (‘Singles for Christ’), voor mannen vanaf 41 jaar (‘Servants of the Lord’), voor jong­vol­was­se­nen (‘Youth of Christ’) en kidneren (‘Kids for Christ’).

Het is een van de mooie ini­tia­tie­ven in ons bisdom om mensen te helpen in hun levens­si­tua­tie het katho­lie­ke geloof te beleven.

Terug