Arsacal
button
button
button
button


Pastoor Kees van Lent nam afscheid van Hoofddorp

Na 25 jaar pastoorschap

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 12 september 2021 - 269 woorden
Pastoor Kees van Lent geeft uitleg aan de priesterraad
Pastoor Kees van Lent geeft uitleg aan de priesterraad

Op zon­dag 12 sep­tem­ber bracht ik een bezoek aan de receptie bij het afscheid van pastoor Kees van Lent in Hoofd­dorp. In de bijbelse tuin achter de kerk waren vele mensen bijeen om deze onder­ne­mende pries­ter te bedanken voor 25 jaar inzet. Het cadeau was een prach­tig opgeknapt voor­plein, helemaal nieuw en fraai beschil­derd.

Een mooi centrum voor een actieve ge­meen­schap

Ik was blij om hem - al moest het een kort bezoek zijn - toch even te ont­moe­ten op deze dag en hem per­soon­lijk te bedanken voor zijn inzet. Onder de kerk is een Funda­ment ontstaan - een fraai ont­moe­tings­cen­trum -, naast de kerk is een boek­win­ken geko­men, achter de kerk is de bijbelse tuin, naast de pastorie is een pa­ro­chiehuis voor bij­een­komsten van deze actieve pa­ro­chie. Het was dus geen won­der dat de pa­ro­chi­anen zich niet lieten weer­hou­den om Kees van Lent uit te zwaaien, samen met Grietje die hem al die jaren heeft bijgestaan in de pastorie.

Pries­ter­raad

De foto hiernaast is van een ver­ga­de­ring van de pries­ter­raad die een bezoek bracht toen het Funda­ment gereed was en pastoor van Lent veel kon ver­tellen over de milieu- en klimaat­vrien­de­lijke oplos­singen die ze in Hoofd­dorp hebben toegepast. Ook die inzet voor een "groene kerk" is een ver­dienste van de pastoor. Pastoor van Lent heeft zelf lange tijd deel uitgemaakt van de pries­ter­raad.

Proficiat!

Met mijn harte­lijke dank en felici­ta­ties voor deze prach­tige dag, wens ik hem ge­zond­heid en zegen toe voor de toe­komst!

De pa­ro­chie blijft niet verweesd achter. De paters SVD hebben de pas­to­rale taken al over­ge­no­men, de eerste tijd zal de deken Eugene Jonger­den als admini­strator fun­geren.

Terug