Arsacal
button
button
button
button


Parochiedag en verkiezing parochie van het jaar

bij de RKK in Hilversum

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 januari 2013 - 221 woorden
de markt op de parochiedag
de markt op de parochiedag

Zater­dag 26 januari was ik uit­ge­no­digd om mee te werken aan een pro­gram­ma van Kruis­punt en kon ik een gedeelte van de pa­ro­chie­dag meemaken die de RKK in Hilversum had geor­ga­ni­seerd. Ondanks het weer en de slechte voorspellingen over ijzel en zo... waren er toch bijna 200 mensen uit allerlei pa­ro­chies van ons land naar Hilversum geko­men voor een in­spi­re­rende pa­ro­chie­dag die dit jaar met name op jeugd en jon­ge­ren was gericht.

Ik ontmoette veel beken­den, waar­on­der de nodige mensen uit pa­ro­chies van ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Een van de pa­ro­chies, de O.L. Vrouw koningin van de Vredes­paro­chie in Am­ster­dam, behoorde tot de geno­mi­neer­den, maar de prijs voor beste pa­ro­chie ging dit jaar toch naar het zui­den waar kape­laan Guus van der Weegen in Sittard een prach­tige Kinder­club heeft opgezet die iedere zater­dag bijeen komt en waar gemiddeld meer dan hon­derd kin­de­ren naar toe komen.

Al was het niet ons eigen bisdom waar de prijs naar toe ging, ik vond het toch heel mooi en bij­zon­der om dit mooie kin­der­werk in actie te zien op een filmpje dat werd getoond. Mooi ook om te zien hoe iemand die ik nog heb mee­ge­maakt als se­mi­na­rist toen ik docent was op Rolduc, zich in de “praktijk” heeft ont­wik­keld!

Op de pa­ro­chie­dag was ook een kleine markt met ma­te­ri­alen en enkele katho­lie­ke ini­tia­tie­ven aanwe­zig.

Terug