Arsacal
button
button
button
button


Missaal-app gepresenteerd

Vanaf heden beschikbaar

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 5 oktober 2021 - 840 woorden

Maan­dag 4 ok­to­ber vond in het Wil­li­brord­semi­narie in Heiloo de eerste Wil­li­brord­avond plaats met de pre­sen­ta­tie van de Missaal-app. Die app is be­schik­baar via de web­si­te van de Tilten­berg. Hier vindt U alle gegevens.

Het idee van mgr. Punt

Het was mijn voor­gan­ger, mgr. dr. Jozef Punt, die het idee had om een App te ont­wik­ke­len voor brevier en missaal, toen hij merkte dat het getij­den­boek voor per­ma­nent diakens en leken niet ge­mak­ke­lijk te han­te­ren is, terwijl toch het tweede Vati­caans concilie had aan­be­vo­len dat ook de leken het god­de­lijk officie (of delen ervan) zou­den bid­den (Sacrosanctum Concilium 100). Zo wordt op Radio Maria dage­lijks het getij­den­ge­bed uitgezon­den en heeft dan ieder de gelegen­heid mee te bid­den. De App van het Brevier (Getij­den­ge­bed) wordt al jaren door zeer, zeer velen in ons land gebruikt en die heeft ertoe bij­ge­dragen dat een groot aantal gelo­vi­gen (delen van) het getij­den­ge­bed is gaan bid­den. Deo gratias!

De Missaal-app

Mgr. Punt wilde ook dat er een tweede app zou komen voor de teksten van het Missaal. Dat begon te meer te dringen toen het Altaar­missaal en ver­schil­lende andere li­tur­gische boeken uit­ver­kocht waren en het zicht op nieuwe, herziene li­tur­gische boeken een steeds verschuivend per­spec­tief bleek. Deze maan­dag kreeg ook de tweede wens van mgr. Punt de gewenste vervulling. Na­tuur­lijk hopen we dat de App gees­te­lijk even vrucht­baar zal blijken te zijn als de App van het Getij­den­ge­bed.

Dank aan de makers!

Kape­laan Teun Warnaar heeft dit project geleid en tot een goed einde gebracht. Zr. Maria Catharina (in de wereld: Marieke) Al heeft een zeer be­lang­rijke bijdrage aan het project geleverd. Daar­naast hebben ook Marco van 't Klooster en pastoor Ignas Tilma geholpen. Van harte wil ik op deze plaats Kape­laan Teun Warnaar, zr. M. Catharina en de anderen bedanken voor hun enorme inzet!

Work in progress

Versie 1.0 van de Missaal-app is gelan­ceerd. De app is nog in ont­wik­ke­ling. Onder "Info" wordt binnen de App aange­ge­ven welke teksten bin­nen­kort nog zullen wor­den toe­ge­voegd. Het gaat hier om Vigilie­mis­sen bij hoog­feesten, optionele lezingen bij heiligen­vie­ringen, teksten voor de over­le­de­nen en eigen teksten voor de Vlaamse heiligen. De App is nu al volle­dig bruik­baar. De App presen­teert een Misformulier voor iedere dag, inclusief de lezingen met bij ieder onder­deel de mogelik­heid om andere keuzes te maken. Er is een optie om teksten af te drukken of om die te down­loa­den als Word-do­cu­ment. En de App bevat een reactie-moge­lijk­heid, zodat die met hulp van de gebruikers steeds verbeterd kan wor­den.

In vele talen...

In vele talen van de wereld zijn de Missaal­tek­sten digi­taal be­schik­baar. Zelf heb ik op mijn tele­foon een App die liefst der­tien versies heeft van getij­den­ge­bed en Misaal in tien ver­schil­lende talen. Daar­naast gebruik ik wel de App Li­tur­gia delle Ore die het Ita­li­aans officie voorbidt en voor­zingt. Zo zijn er intussen een heel aantal moge­lijk­he­den om over de li­tur­gische teksten te kunnen be­schik­ken. We zijn verheugd dat deze beschik­baar­heid er nu ook is voor de Neder­landse taal.

Pre­sen­ta­tie, toe­komst van de pa­ro­chies en Mis

De App werd afgelopen maan­dag ge­pre­sen­teerd aan de se­mi­na­risten en enkele jonge pries­ters (zie foto's). Tevoren had­den staf­me­de­werker Kerkop­bouw en vica­ris generaal mgr. Bart Putter een inlei­ding gegeven over res­pec­tie­ve­lijk de reorgani­sa­tie van de pa­ro­chies in het bisdom en de ont­wik­ke­ling van de finan­ciële situatie.

Toekomst van het ker­ke­lijk leven

Duide­lijk is dat we moeten toegroeien naar centrale pa­ro­chies, waar het ker­ke­lijk leven in al zijn facetten kan plaats vin­den en die missio­nair kunnen zijn. Daarbij is momenteel een bij­zon­dere zorg dat het geld niet weglekt naar projecten die daaraan geen bijdrage leveren en die op den duur niet houd­baar zijn. Dit vraagt een zorg­vul­dig en soms streng machti­gingen­be­leid, waar het om grotere uitgaven door pa­ro­chies betreft. Een extra probleem daarbij zijn par­ti­cu­liere steun­stich­tingen die in pa­ro­chies zijn opgericht voor het on­der­houd van het kerk­ge­bouw, nogal eens met de gedachte om over dat geld geen afdracht (belas­ting) te hoeven betalen aan het bisdom. Het is een eigen ker­ke­lijke Maagdeneilan­den­con­struc­tie, maar één die de pa­ro­chies niet erg helpt. In som­mi­ge gevallen is er een on­der­houds­fonds binnen de pa­ro­chie of een rechts­persoon waar­van de statuten ker­ke­lijk zijn goedge­keurd, dan is er na­tuur­lijk op dit terrein geen probleem. Maar die niet 'geor­dende' stich­tingen maken dat er geld wegvloeit en buiten de pa­ro­chie (bij die steun­stich­ting) terecht komt, waar vaak geen controle op is en waardoor de pa­ro­chie zelf het finan­cieel niet meer kan bol­werken.

Geloof in geluk

De vica­ris generaal stond stil bij het pro­gram­ma Geloof in geluk, dat in de Ka­the­draal is be­gon­nen in het kader van de missio­naire opdracht, waarvoor vanuit het bisdom in het hei­lig­dom van Heiloo, in de ka­the­draal en de St. Nicolaas­basi­liek speciale ini­tia­tie­ven wor­den geno­men.

Aan­slui­tend aan de pre­sen­ta­tie van de App vier­den we de heilige Mis waarbij ik in de homilie stil stond bij het leven van Fran­cis­cus als model van pries­ter­lijk leven.

Hier­on­der de links naar de app:

Android: play.google.com/store/apps/details?id=org.tilten­berg.missaalapp
iOS: apps.apple.com/nl/app/missaal/id1586518592
Website: www.tilten­berg.org/missaal
Terug