Arsacal
button
button
button
button


'Managementtraining' voor priesters

in het centrum in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 28 januari 2013 - 291 woorden
groepsfoto van de priesters na de Mis
groepsfoto van de priesters na de Mis

Op 28 en 29 januari wordt het eerste deel van een soort manage­ment­cur­sus voor pries­ters gehou­den. De cursus, ver­zorgd door Xpand, is afgestemd op de pries­ter-pastoor die ge­roe­pen is om herder van de ge­meen­schap te zijn naar het beeld van Christus. Tege­lijk moet hij lei­ding geven aan ver­an­de­rings­pro­ces­sen en de gelo­vi­gen helpen en stap te maken naar de kerk van de toe­komst. Maan­dag 28 januari mocht de eerste sessie openen met de gecon­ce­le­breerde Eucha­ris­tie­vie­ring.

In de homilie heb ik ge­spro­ken over Christus die beschul­digd werd door de duivel bezeten te zijn (MNc. 3,22-30), het evan­ge­lie van die dag. Daarin komen drie aspecten van het pries­ter­lijk dienst­werk goed tot uiting: het meeleven met mensen in grote empathie, zoals Christus deed toen Hij uit liefde voor ons mens werd en naast ons ging staan; het lei­ding geven ook door in te gaan op wat de mensen naar voren brengen en man-van-de-kerk zijn met de bereid­heid om voor God en Zijn eeuwige waar­den zelfs je leven te geven.

Deze opdracht vraagt veel van een pastoor in onze tijd. Het vraagt ook een andere benade­ring bij be­stuurs­le­den, vrij­wil­li­gers en betrokken pa­ro­chi­anen. Ver­an­de­ringen die vaak weerstan­den oproepen. Aan dit ver­an­de­rings­pro­ces lei­ding geven is mede een taak van de herder van een pa­ro­chie. Graag wil het bisdom enige onder­steu­ning geven door het aanbie­den van een trai­ning

Ver­schil­lende bis­dom­men in Neder­land hebben reeds goede erva­ring opgedaan met een Trai­ning van Xpand om voor de jongere pries­ters een manage­ment­trai­ning te ver­zorgen van drie maal twee dagen. Het gaat daarbij om drie modules over: - authen­tiek en coachend lei­ding­ge­ven; - lei­ding­ge­ven aan teams, en - lei­ding geven in ver­an­de­rings­pro­ces­sen.

Momenteel is een eerste groep pries­ters bezig met de trai­ning, in een later stadium hopen we deze kans ook aan andere pries­ters te geven.

Terug