Arsacal
button
button
button
button


Zusters Augustinessen op bezoek in de Kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 oktober 2021 - 209 woorden

Voor de zusters Au­gus­ti­nessen is het afgelopen an­der­half jaar niet ge­mak­ke­lijk geweest. Het was een periode van gewen­ning op een nieuwe lokatie, huize sint Agnes in Egmond aan zee. Tege­lijk brak Corona uit met alle impact die het virus op de ge­meen­schap had met ziekte en qua­ran­tai­ne. Nu was gelukkig het moment daar dat zij samen een uitstapje kon­den maken en de ka­the­draal met de ten­toon­stel­ling ‘geloof in geluk’ kon­den bezoeken.

De Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de is één van de vijf dio­ce­sane reli­gi­euze con­gre­ga­ties van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Het moe­derhuis in Heem­ste­de is verkocht en de zusters zijn naar Egmond ver­trok­ken. Samen met hun admini­strator, br. Cees van Dam, met directeur mw. Martina Koolwijk en een aantal bege­lei­ders, in totaal zo'n veer­tig personen, waren de zusters in Haar­lem om de ka­the­draal te bekijken en in het Bis­schops­huis van een lunch te genieten. Het deed de zusters dui­de­lijk goed dat dit nu weer moge­lijk was. Ook de jubilea, eerst uit­ge­steld, kon­den ver­vol­gens alleen in kleine kring wor­den gevierd. Het was fijn de zusters nu in Haar­lem weer in ons mid­den te zien.

Op 17 no­vem­ber hoop ik een bezoek te brengen aan Huize sint Agnes om met de zusters de H. Eucha­ris­tie te vieren en hemn te ont­moe­ten.

Terug