Arsacal
button
button
button
button


Diës Willibrordseminarie beperkt gevierd

Een inspirerend voorbeeld voor toekomstige priesters

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 8 november 2021 - 293 woorden

De Corona­si­tua­tie laat helaas geen grote festivi­teiten meer toe. Toch is het hoog­feest van Sint Wil­li­brord op de maan­de­lijkse "Wil­li­brord­dag" wel gevierd met de jonge pries­ters en se­mi­na­risten.

Na het gesprek van de jonge pries­ters met de bis­schop, hield dr. Jaap van Dorp de Wil­li­brord­le­zing over de ver­schil­lende bijbel­ver­ta­lingen die in de Neder­landse taal door de eeuwen heen ver­sche­nen zijn.

In de heilige Mis ston­den we daarna stil bij de patroon van het semi­na­rie, de heilige Wil­li­brord. Hij is een voor­beeld van pries­ter­lijk en missio­nair leven geweest door de radicali­teit waar­mee hij zijn roe­ping heeft gevolgd en doordat hij in heel zijn leven het con­tem­pla­tieve en missio­naire aspect heel stevig heeft verbon­den: regel­ma­tig in de abdij voor be­zin­ning en gebed, was hij ver­der veel onderweg om met mensen in contact te zijn en het evan­ge­lie te ver­kon­di­gen.

Op­val­lend is zijn goede relatie met hofmeier Pepijn, met wie hij meteen contact zocht. Ook dat is voor ons een voor­beeld: het is goed contact te zoeken met de plaat­se­lijke bur­ger­lijke over­heid en een goede relatie te onder­hou­den.

Wil­li­brord moest ver­der vele teleur­stel­lingen onder­gaan: zijn missie­werk werd herhaal­de­lijk volle­dig teniet gedaan en kerken die hij had gebouwd wer­den verwoest. Toch ging hij door en was bijna vijf­tig jaar in onze lage lan­den actief. Dit kan ook ons bemoe­digen om ons niet uit het veld te laten slaan door teleur­stel­lingen, tegen­wer­king en gebrek aan succes. Aldus samen­ge­vat de bood­schap van de preek die ik heb gehou­den in deze Mis waarbij de aanwe­zige pries­ters, staf van semi­na­ries van Heiloo en Re­demp­to­ris Mater en jonge pries­ters, con­ce­le­breerde.

De dag werd af­ge­slo­ten met een heer­lijke en fees­te­lij­ke maal­tijd, ver­zorgd door de zeer kun­dige mede­wer­kers in de keuken van het gas­ten­huis van het Dio­ce­saan centrum van O.L. Vrouw ter Nood.

Terug