Arsacal
button
button
button
button


Gods geschenk voor iedere mens

Vormsel in Zwaag

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 november 2021 - 274 woorden

Vrij­dag­avond 19 no­vem­ber ont­vingen 19 vor­me­lin­gen in de Zwaagse Martinus­kerk het heilig Vormsel in een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring, opge­luis­terd door het jon­ge­ren­koor Arrival.

Eigen­lijk waren er 21 vor­me­lin­gen. Ook in Zwaag had Corona toe­ge­sla­gen: één van de vor­me­lin­gen was in qua­ran­tai­ne en dat gold ook voor één van de vormsel­be­ge­lei­ders die met twee andere catecheten de voor­be­rei­ding had ver­zorgd. Ook was er een limiet gesteld aan het aantal gelo­vi­gen in de kerk, van­wege de 1½ meter­regel; inderhaast was nog voor een live-stream gezorgd zodat de vie­ring ook thuis kon wor­den gevolgd. Eén vor­me­ling verwachtte nog familie uit het bui­ten­land en zal daarom in de ko­men­de tijd wor­den gevormd.

De kerk was prach­tig versierd met onder meer de werken van barm­har­tig­heid als vruchten van de heilige Geest. Een grote rozen­krans hing in het mid­den boven het altaar want ook het gebed is een gave van de heilige Geest.

Pastoor deken Samuel Mar­can­tog­nini con­ce­le­breerde en diaken René Visser assis­teerde. Vóór de Mis werd een groeps­foto gemaakt in de tegen­over de kerk gelegen Lourdes­ka­pel waarna de stoet van­daar naar de paro­chie­kerk trok. De vor­me­lin­gen waren goed voor­be­reid en gaven alle ant­woor­den dui­de­lijk en bezield.

Het thema van de vie­ring was ‘Gods geschenk voor iedere mens’ en daar ston­den we onder meer in de ver­kon­di­ging bij stil: Kun je de geschenken zien die God je geeft? En in moei­lijke tij­den, kun je ver­trouwen dat Hij bij je is en je er door­heen leidt? In moei­lijke tij­den valt er soms toch ineens een zonne­straal op ons leven...

Van harte fe­li­ci­te­ren we alle vor­me­lin­gen met dit sacra­ment, een grote gave van God.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug