Arsacal
button
button
button
button


Proficiat, paus Franciscus!

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 17 december 2021 - 166 woorden

Van harte wil ik paus Fran­cis­cus fe­li­ci­te­ren die op 17 de­cem­ber zijn 85e ver­jaar­dag kon vieren. We hebben de paus op deze dag bij­zon­der in ons gebed her­dacht: dat de Heer hem een goede ge­zond­heid zal blijven schenken en de heilige Geest hem de wijs­heid en het onder­schei­dings­ver­mo­gen zal geven om de Kerk ook in de toe­komst goed te kunnen lei­den.

Deze morgen heb ik de heilige Mis gevierd tot intentie van de paus en van een zieke die een operatie moest onder­gaan. Paus Fran­cis­cus heeft dit jaar even­eens een operatie onder­gaan maar ik heb bij mij vorige bezoek aan Rome kunnen con­sta­te­ren dat hij daar goed door­heen is geko­men en een sterke en vitale indruk maakt.
Het is wer­ke­lijk bij­zon­der wat onze paus op zijn leef­tijd aan werk weet te ver­zet­ten en dat hij nog steeds zoveel attentie weet te geven, bij­voor­beeld aan de vele mensen die hij ontmoet tij­dens de au­diën­ties.

Moge de Heer onze paus zegenen en be­scher­men!
Tanti auguri, santo Padre!

Terug