Arsacal
button
button
button
button


H. Vormsel in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren

Laatste vormselviering van 2021

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 december 2021 - 269 woorden

De jon­ge­ren van de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren had­den er lang op moeten wachten; de vormsel­vie­ring was een aantal keren uit­ge­steld, eigen­lijk waren ze bijna twee jaar gele­den al met de voor­be­rei­ding be­gon­nen. Maar de "Spirit" hebben ze goed gehou­den en de voor­be­rei­ding was er alleen maar stevi­ger op gewor­den... Nu was het zover.

Barm­har­tig­heid

P. Heinzelmann en pater Lippert con­ce­le­breer­den bij de Eucha­ris­tie­vie­ring, de zusters zorg­den voor de live-stream en zang. Vijf jon­ge­ren van rond vijf­tien jaar ont­vingen het sacra­ment van het heilig Vormsel nadat ze voor­af­gaand aan de Eucha­ris­tie een vie­ring van barm­har­tig­heid had­den gedaan met aanbid­ding en biecht­gele­gen­heid.

(Onderaan dit bericht vindt U drie foto's die ik van de Kapel kreeg met de toestem­mingen van de ouders voor publi­ca­tie)

Gods laatste woord voor ons

In de homilie ben ik inge­gaan op de bij­zon­dere lei­ding van de heilige Geest die ons helpt te on­der­schei­den welke weg we het beste kunnen kiezen en op de liefde van God de Vader die er altijd voor ons is en ons nooit los zal laten. Als we ver­keerde wegen gingen, staat Hij altijd klaar om met ons een nieuw begin te maken. De wegen die de heilige Geest ons wijst zijn niet de wegen zon­der tegen­slag of moei­lijk­he­den, maar het zijn wel wegen waarop na ieder kruis het licht van de ver­rij­ze­nis opgaat. Het laatste woord van God voor ons zal liefde zijn met vrede en geluk.

Na afloop van de vie­ring wer­den er foto's gemaakt en was er gelegen­heid de ge­meen­schap van de familie van Maria te ont­moe­ten, aan wie de zorg voor de kapel is toe­ver­trouwd.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug