Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan dekenaat Purmerend

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 12 januari 2022 - 450 woorden
Bezoek aan dekenaat Purmerend
de deken (met mondkapje, links)
de deken (met mondkapje, links)
we hebben geprobeerd de bijeenkomst veilig te houden
we hebben geprobeerd de bijeenkomst veilig te houden

Woens­dag­mid­dag 12 januari was ik in Edam voor een bij­een­komst met de pries­ters, diakens en cate­chiste van het dekenaat Purmerend. Het bezoek was een aantal keren uit­ge­steld van­wege de ge­zond­heids­si­tua­tie, nu is het toch maar door­ge­gaan, op afstand en met mondkapjes... Want het werd wel tijd om een keer ‘live’ te kunnen spreken (en bid­den).

Ont­moe­ting

We be­gon­nen de ont­moe­ting met het bid­den van het Middag­ge­bed in de H. Nicolaas­kerk van Edam, die dit jaar 175 jaar bestaat. Op ander momenten, later dit jaar, zal dat nog fees­te­lijk wor­den her­dacht. In de pa­ro­chie­zaal De Ont­moe­ting was daarna gelegen­heid de erva­ringen te horen van de pries­ters, diakens en de cate­chiste, onder lei­ding van deken Marcelo Salao Rocha.

Corona

Na­tuur­lijk heeft de Corona-tijd grote invloed op het pa­ro­chie-leven. In Volen­dam waren zowel op kerst­avond als op kerst­mor­gen geen Eucha­ris­tie­vie­ringen geweest omdat men niet goed zag hoe men een grote toe­stroom kon beheersen en in goede banen kon lei­den. De gelo­vi­gen moesten het dus doen met de live stream. Op andere plaatsen, zoals Purmerend, werkte de plaat­se­lijke TV ook mee om de vie­ring uit te zen­den. De cate­chiste had de kerk in Oost­hui­zen met kerst­mis geopend voor gebed, kerstal kijken en een kaarsje ops­te­ken, zodat toch gedurende de uren van de open­stel­ling de nodige mensen de kerk kon­den bezoeken. In Edam wordt gewerkt aan de vie­ring van het 175-jarig bestaan van de kerk, in Mon­nic­ken­dam is de open­stel­ling van de kerk succes­vol, een extra Mis door de week moet nog wel beter gaan lopen; op ver­schil­lende plaatsen zijn zo extra vie­rin­gen aangebo­den (bijv. ook in Volen­dam, na Kerst­mis), zodat ondanks het kleine aantal mensen dat kan wor­den toe­ge­la­ten, er toch meer mensen kunnen deel­ne­men. Maar in Scher­mer­horn waren de mensen toch nog vaak bevreesd om samen te komen; als er in het dorp veel corona-besmet­tingen waren, wil­den de vrij­wil­li­gers de kerk niet graag opendoen.

Verbin­ding maken...

Dat is momenteel de uit­daging om de verbin­ding te leggen met de gelo­vi­gen en hen uit te nodigen om te komen, eens rus­tig wat te bid­den, een kaarsje aan te steken. Want voor veel mensen is deze tijd van lock down moei­lijk, jong en oud kan er problemen door krijgen, waarbij de tweede helft van de winter toch al wat meer tot depressies aan­lei­ding geeft.

Andere thema's

Na­tuur­lijk hebben we ook over allerlei andere zaken ge­spro­ken, zoals fi­nan­ciële vragen en contacten met het bisdom over machti­gingen voor grotere beste­dingen; de per­soon­lijke situatie van de pries­ters, diakens en cate­chiste, de Raad van Kerken waar diaken Thom van der Woude voor­zit­ter van is, de nood­zaak van ver­ster­king van de aan­dacht voor caritas, enzo­voort...

Het was goed allen weer eens ‘face to face’ te kunnen spreken...

Terug