Arsacal
button
button
button
button


Retrouvaille, hulp in je relatie

Een internationale gemeenschap begint in Nederland

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 januari 2022 - 337 woorden
Met Gerard en Elena Dijkstra
Met Gerard en Elena Dijkstra

In dit jaar dat binnen de katho­lie­ke kerk bij­zon­der aan gezin en familie is gewijd, wordt extra aan­dacht gevraagd voor families en realties in moei­lijk­he­den. Op 6 no­vem­ber ont­ving paus Fran­cis­cus een zes­hon­derd leden van ‘Retrouvaille’ een we­reld­wijde ge­meen­schap van mensen die zich ervoor inzetten om koppels in moei­lijk­he­den bij te staan. Vrij­dag 21 januari ontmoette ik de Neder­landse ver­te­gen­woor­digers van Retrouvaille die ook bij de au­diën­tie waren geweest: Gerard en Elena Dijkstra.

Wat is Retrouvaille?

Het pro­gram­ma bestaat uit een weekend en post-weekend-fase, waarvoor het ma­te­ri­aal op dit moment wordt ver­taald. Het pro­gram­ma zet in op het hervin­den van com­mu­ni­ca­tie en het gevoel voor elkaar.

Retrouvaille is van katho­lie­ke oorsprong en in 1977 ontstaan in Canada. Op dit moment zijn Gerard en Elena Dijkstra uit Alkmaar in samen­wer­king met Marriage encounter bezig het pro­gram­ma ook voor Neder­land op te zetten. Zij hebben deze ochtend meer ver­teld over hun inzet en zijn bezig met de vertaling, waarvoor ze nog hulp zoeken van vrij­wil­li­gers.

De au­diën­tie

Paus Fran­cis­cus sprak in no­vem­ber lovende woor­den voor dit ini­tia­tief, zie het bericht op Vaticannews:

Doel en werk­wij­ze

Het primaire doel van Retrouvaille is om hulp te bie­den aan koppels die zich in een moei­lijke fase van hun huwe­lijk of relatie bevin­den. Deze hulp wordt gebo­den via een vast pro­gram­ma dat tij­dens een weekend gegeven wordt. Binnen een veilige, neutrale omge­ving wor­den koppels aange­moe­digd tot betere en meer respect­volle com­mu­ni­ca­tie.

Omdat huwe­lijks­pro­ble­men door­gaans beslist niet binnen een weekend opgelost kunnen wor­den volgt na het weekend een ‘post-weekend’ fase waarin ver­schil­lende concepten van com­mu­ni­ca­tie wor­den behandeld.

Voor wie?

Retrouvaille is een inter­na­tio­nale ge­meen­schap van koppels die zelf hun problemen overwonnen hebben. Omdat Retrouvaille een Katho­lie­ke oorsprong heeft wordt het pro­gram­ma, voor wie daar behoefte aan heeft, onder­steund door een pries­ter.

Dit betekent niet dat het pro­gram­ma alleen voor katho­lie­ken bestemd is. Ie­der­een is welkom, ongeacht gods­dienst, levens­over­tui­ging of relatie­vorm.

Meer in­for­ma­tie is te vin­den op de web­si­te:

Terug