Arsacal
button
button
button
button


Evert Florijn aangesteld tot acoliet

in de kapel van de Tiltenberg

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 9 februari 2022 - 204 woorden

Woens­dag­avond 9 februari was op de Tilten­berg een avond voor de diaken­kan­di­da­ten van ons bisdom. Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring mocht ik Evert Florijn tot acoliet aanstellen in het kader van diens oplei­ding tot per­ma­nent diaken.

In de Eucha­ris­tie­vie­ring waren we nog met weinigen bijeen in ver­band met de Corona-situatie: alleen de diaken­kan­di­da­ten zelf waren er. De verant­woor­de­lijken van de oplei­ding vica­ris Gerard Bruggink en rector Luc Georges con­ce­le­breer­den, studie­lei­der drs. Diederik Wienen was lector.

In de homilie herinenerde ik eraan dat we niet uiter­lijk en vorme­lijk moeten han­de­len maar vanuit ons hart en met het vuur van de liefde. Juist de aan­stel­ling tot acoliet herinnert daaraan omdat die uitno­digt om meer te leven in ver­bon­den­heid met de Eucha­ris­tie. In de Eucha­ris­tie vieren en gedenken we dat Jezus Christus alles heeft gegeven, die­naar der dienaren is gewor­den, dat de liefde Hem dreef. Niet het uiter­lijke - of alles klopt - is het meest be­lang­rijk maar de liefde van ons hart en de zelfgave.

Onder de aanwe­zigen waren twee kan­di­da­ten die - als God het wil - dit jaar al tot diaken wor­den gewijd, één voor het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den en één voor ons eigen bisdom.

Van harte fe­li­ci­te­ren we Evert met de ont­van­gen aan­stel­ling!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug