Arsacal
button
button
button
button


“Preken over de geloofsbelijdenis” gepresenteerd

Vertaling van twee werken van Thomas van Aquino

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 5 februari 2013 - 338 woorden
het omslag van
het omslag van

Het werk "Preken over de ge­loofs­be­lij­de­nis"van Sint Thomas van Aquino dat op de Wil­li­brord­avond van 4 februari op De Tilten­berg werd ge­pre­sen­teerd, is een vertaling van "De articulis fidei et ecclesiae sacra­mentis" en van de "Collationes super Symbolum Apostolorum". De uitgave is - in het jaar van het geloof - tot stand geko­men in een samen­wer­king van De Tilten­berg met het Thomas-instituut van de FKT.

De vertaling is ingeleid en geanno­teerd door Dr. Jörgen Vijgen van De Tilten­berg, die ook de vertaling van de Preken over de ge­loofs­be­lij­de­nis (Collationes...) heeft gemaakt. De vertaling van De geloofs­ar­ti­ke­len en de sacra­menten van de Kerk (De articulis...) is van de hand van dr. Eric Luijten (Thomas-instituut). De ver­ta­lin­gen zijn nagezien en be­spro­ken door prof. dr. Henk Schoot en prof. dr. Harm Goris (bei­den van het Thomas-instituut) en dr. Jacco Verburgt (Tilten­berg/ UvT).

De uitgave is verkrijg­baar bij uit­ge­ve­rij Parthenon en bij De Tilten­berg.
160 pag., 16 x 21 cm, € 17,90
ISBN / EAN: 9789079578535

Het boek biedt dus in een zeer verant­woorde vertaling een uitleg van Sint Thomas van de artikelen van de ge­loofs­be­lij­de­nis in de rede­lijk een­vou­dige en hel­dere betoogtrant die de "doctor communis" eigen is. In de anno­ta­ties wordt verwezen naar secundaire literatuur en wordt een toelich­ting gebo­den op ach­ter­gron­den van de tekst, op het gebruik dat Thomas van kerk­va­der­tek­sten maakt en op afwij­kingen in andere edities.

In de korte tijd dat het boek mij ter beschik­king staat, heb ik een paar steekproeven gedaan en die zijn mij goed bevallen. Zo keek ik naar de opmer­king van Thomas "Het bis­schops­ambt is veeleer een waar­dig­heid dan een wij­ding" in De articulis.... (p. 147). In de anno­ta­tie vond ik de ver­wij­zing naar de leer van Vaticanum II (LG 21) ter­zake, en een ver­wij­zing naar de twee klassieke en meest be­lang­rijke artikelen over de (ont­wik­ke­ling van de) visie van Sint Thomas op dit punt. Zo zijn er - bij­zon­der in het gedeelte over de sacrmanenten - veel gedegen anno­ta­ties die de woor­den van Thomas plaatsen in het licht van de ver­dere ont­wik­ke­ling van de katho­lie­ke leer.

Aan­be­vo­len!

Terug