Arsacal
button
button
button
button


Pauselijk decreet voor Petrusbroederschap

Verduidelijking in de toepassing van ‘Traditionis custodes’

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 21 februari 2022 - 401 woorden
H. Vormsel in de St. Agneskerk
H. Vormsel in de St. Agneskerk

Maan­dag­och­tend 21 februari werd het decreet bekend gemaakt dat paus Fran­cis­cus heeft gegeven voor de Petrus­broe­der­schap, die in ons bisdom een huis en de kerk van de H. Agnes in Am­ster­dam heeft. Het decreet staat voor deze ge­meen­schap ook in de toe­komst uit­druk­ke­lijk het gebruik van de li­tur­gische boeken toe die in 1962 van kracht waren.

Facul­teit

Het decreet dat in gelijksoor­tige be­woor­din­gen ook voor andere ge­meen­schappen is gegeven die de Tri­den­tijnse li­tur­gie als eigen ritus hebben, verleent de facul­teit om het Misoffer, de sacra­menten en andere riten te vieren en het brevier te gebruiken, die in 1962 van kracht waren.

Waar?

Deze facul­teit kan wor­den gebruikt in de eigen kerken en kapellen en op andere plaatsen mits er toestem­ming is van de plaat­se­lijke Ordina­ris. Deze toestem­ming is niet apart nodig voor een Mis die zon­der gelo­vi­gen of met een mis­die­naar wordt gevierd ("Missa privata" wordt die in het decreet genoemd).

Traditionis custodes

De paus beveelt aan dat men waar dit kan de bepa­lin­gen van Traditionis custodes probeert te integreren (waarbij bij­voor­beeld kan wor­den gedacht aan de [herhaling van] de lezingen in de volkstaal of de be­vor­de­ring van de actieve deelname).

Ondui­de­lijk­heid weg­ge­no­men

Het decreet neemt moge­lijke ondui­de­lijk­heid weg over de vraag naar de gel­dige toedie­ning van bij­voor­beeld het vormsel en de wij­dingen (in de hui­dige ritus zijn voor die sacra­menten andere kern-teksten vast­ge­steld). Die moge­lijke ondui­de­lijk­heid was ontstaan met name door de formu­le­ring van som­mi­ge ant­woor­den op vragen die door de Con­gre­ga­tie voor de ere­dienst waren ge­pu­bli­ceerd. Die kunnen dus in de kerken en kapellen die aan de Petrus­broe­der­schap zijn toe­ver­trouwd en elders met verlof van de bis­schop of bevoegde vica­ris, gel­dig in de oude ritus wor­den bediend.

Hier­on­der de tekst van het decreet:

Decretum

Sanctus Pater Fran­cis­cus, omnibus et singulis sodalibus Instituti vitae consecratae “Fraternitas Sancti Petri” nuncupati, die 18 iulii 1988 erecti et a Sancta Sede pontificii iuris declarati, facultatem concedit celebrandi sacrificium Missae, sacra­mentorum necnon alios sacros ritus, sicut et persolvendi Officium divinum, iuxta editiones typicas librorum li­tur­gicorum, scilicet Missalis, Ritualis, Pontificalis et Breviarii, anno 1962 vigentium.

Qua facultate uti poterunt in ecclesiis vel oratoriis propriis, alibi vero nonnisi de consensu Ordinarii loci, excepta Missae privatae celebratione.

Quibus rite servatis, Sanctus Pater etiam suadet ut sedulo cogitetur, quantum fieri potest, de statutis in litte­ris apostolicis motu proprio datis Traditionis Custodes.

Datum Romae, Sancti Petri, die XI mensis Februarii, in memoria Beatae Mariae Virginis de Lourdes, anno MMXXII, Pontificatus Nostri nono.

+ Fran­cis­cus

Terug