Arsacal
button
button
button
button


Paus Franciscus over de Oekraïene

Oproep om vluchtelingen op te vangen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 6 maart 2022 - 512 woorden
Bij een bezoek aan de paus in september 2021
Bij een bezoek aan de paus in september 2021

Paus Fran­cis­cus heeft bij het Angelus van zon­dag 6 maart over de Oekraïne ge­spro­ken en alle mensen bedankt die vluch­te­lingen opvangen. Ik wil me daar graag bij aan sluiten en ook de pa­ro­chies oproepen om, gesteund door hun PCI, waar moge­lijk vluch­te­lingen op te vangen. Ook op niveau van het bisdom overleggen we wat we hierin kunnen doen. De paus stuurt twee kar­di­na­len naar de Oekraïne om humanitaire hulp te verlenen. En hij zei meer...

Angelus

Hier­on­der vindt U een vertaling van de woor­den die de paus bij het Angelus over de Oekraïne heeft gezegd. In een vorig bericht op deze web­si­te kunt U lezen wat in de TV-Mis vanuit de Haar­lemse ka­the­draal hierover is gezegd en gebe­den.

De woor­den van de paus

De woor­den van paus Fran­cis­cus:

Nood

In de Oekraïene vloeien stromen van bloed en tranen. Het gaat daar niet slechts om een mili­tai­re operatie, maar om een oorlog, die dood, ver­nie­ti­ging en ellende zaait. Het aantal slacht­of­fers wordt steeds talrijker, evenals het aantal mensen op de vlucht, in het bij­zon­der moe­ders en kin­de­ren. In dit geteisterde land groeit van uur tot uur op dra­ma­tische wijze de nood aan humanitaire hulp.

Beroep

Ik doe een verontrust beroep dat men inder­daad zorgt dat er men­se­lijke corridors zijn en dat de toegang van hulp aan de bele­gerde gebie­den verzekerd is en wordt gefacili­teerd om de levens­nood­za­ke­lijke hulp te bie­den aan onze broe­ders en zusters die in de greep zijn van de bommen en van de angst.

Dank

Ik dank allen die bezig zijn vluch­te­lingen te verwel­ko­men. Op de eerste plaats smeek ik dat de gewapende aan­val­len ophou­den en de onderhan­de­ling prevaleert - en moge ook de ‘common sense’ prevaleren -. En moge het inter­na­tio­naal recht opnieuw wor­den ge­res­pec­teerd.

En ik zou ook de jour­na­listen (m/v) willen bedanken die hun eigen leven op het spel zetten om de in­for­ma­tie velig te stellen. Bedankt, broe­ders en zusters voor jullie dienst! Het is een dienst die ons in staat stelt om nabij te zijn aan het drama van die bevol­king en die ons in staat stelt de wreed­heid van een oorlog te wegen. Bedankt, broe­ders en zusters!

Gebed

Laten we samen bid­den voor de Oekraïene : hier voor ons zien we de valggen. Laten we samen bid­den.als broe­ders en zusters, tot Onze Lieve Vrouw, Koningin van de Oekraïene. Wees gegroet, Maria...

Beschik­baar­heid

De heilige Stoel is be­schik­baar om alles te doen, om zich ten dienste van deze vrede te stellen. In deze dagen zijn twee kar­di­na­len naar de Oekraïene gegaan, om het volk te dienen, om te helpen. Kar­di­naal Krajewski, aal­moe­ze­nier, om hulp te brengen aan de mensen in nood en kar­di­naal Czerny, Prefect ad interim van het Di­cas­te­rie voor de dienst aan de algehele ont­wik­ke­ling van de mens. De aanwe­zig­heid van deze twee karidnalen daar is niet alleen een te­gen­woor­dig­heid van de paus, maar van heel het chris­te­lijk volk dat nabij wil zijn en zeggen: “Oorlog is een dwaas­heid. Stop, alstublieft! Hou op met deze wreed­heid!”

Terug