Arsacal
button
button
button
button


Veel belangstelling voor Missionaire Parochie

conferentie in Breda

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 maart 2022 - 173 woorden
Tijdens de lezing van Fiona O'Reilly, Director of Strategy van het Divine Renovation Ministry Programme
Tijdens de lezing van Fiona O'Reilly, Director of Strategy van het Divine Renovation Ministry Programme

Donder­dag 24 maart heb ik de con­fe­ren­tie De Missio­naire Pa­ro­chie bezocht waar Fr. James Mallon, auteur van het bekende boek Divine renovation (Als God renoveert) sprak en allerlei seminars waren rond het thema van de missio­naire pa­ro­chie.

Het bisdom Breda was gastheer van deze goed opgezette con­fe­ren­tie waarin allerlei organi­sa­ties in participeer­den, zoals het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit, Alpha Neder­land, Katho­liek Alpha­cen­trum, Xpand en de ge­za­men­lijke ker­ke­lijke bewe­gingen en nieuwe ge­meen­schappen.

De con­fe­ren­tie was mooi opgezet en goed geor­ga­ni­seerd. Helaas kon ik maar een deel van de bij­een­komst meemaken, maar ik heb zeer veel beken­den ontmoet: pries­ters, se­mi­na­risten en pa­ro­chi­anen. Alle se­mi­na­risten van ons bisdom waren bij de con­fe­ren­tie, samen met de rectoren en andere stafle­den, maar ik zag ook mensen uit Haar­lem, Zaanstreek, Almere, Am­ster­dam, Uithoorn en andere plaatsen. Ik begreep van de organi­sa­tie dat er meer dan duizend mensen aan de con­fe­ren­tie deel­ne­men. Er waren ook de nodige bis­schop­pen aanwe­zig.

Ik felici­teer het bisdom Breda en alle participerende organi­sa­ties met dit prach­tige gebeuren en hoop van harte dat het veel vrucht zal dragen!

Terug