Arsacal
button
button
button
button


Vormsel voor Tuitjenhorn en Schagen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 18 april 2022 - 192 woorden

Op tweede Paas­dag was ik in Tui­tjen­horn om het heilig vormsel toe te dienen aan jongens en meisjes uit Schagen en Tui­tjen­horn. Deken Ivan Garcia con­ce­le­breerde.

Het rit­misch koor D’cimo (spreek uit: Decimo) luisterde de vie­ring op, waarin zes­tien vor­me­lin­gen de kracht van de heilige Geest ont­vingen voor hun ver­dere leven. De lezingen zijn het Paasoctaaf van de dag en zo hoor­den we de verrezen Heer tegen de apos­te­len zeggen “Weest niet bevreesd”, wees niet bang. Dat waren de leer­lin­gen vaak geweest, maar in de eerste lezing uit de han­de­lin­gen van de apos­te­len hoor­den we Petrus vol vuur getuigen van die verrezen Heer ten overstaan van een groete menigte. Wat was er gebeurd? Wat had van die angs­tige man die zijn Heer pas nog verloochend had, zo'n krach­tig getuige gemaakt? Dat was de nederdaling van de heilige Geest. Die ster­king wil het vormsel geven.

Voor de Mis hebben we groeps­foto's gemaakt, die mag ik helaas niet plaatsen zon­der instem­ming van alle ouders. Daarom maar wat andere sfeer­beel­den van de vie­ring. Het over­zicht van de kerk (foto 1) was van een kwar­tier voor de vie­ring, de kerk werd later voller.

Terug