Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe initiatieven bij de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 april 2022 - 318 woorden
bijeenkomst over missionair project in de kathedraal
bijeenkomst over missionair project in de kathedraal
moment van de eerste repetitie van het projectkoor
moment van de eerste repetitie van het projectkoor

Donder­dag 21 april was in en bij de ka­the­draal de eerste repe­ti­tie van het project­koor dat voor het eerst bij de pries­ter­wij­ding zater­dag na Pink­ste­ren zal zingen. Een dag later kwam een groep pries­ters, diakens en andere ver­te­gen­woor­digers van pa­ro­chies samen om na te denken ove rhet nieuwe missio­naire pro­gram­ma voor ka­the­draal en bisdom.

Project­koor

Veer­tig deel­ne­mers hebben zich opge­ge­ven voor het dio­ce­sane project­koor, maar niet ie­der­een kon de eerste avond aanwe­zig zijn. Met goed der­tig mensen werd de start gemaakt onder lei­ding van pastoor Álvaro Rodriguez Lucque. Het was een mix van oudere en jonge mensen uit Haar­lem, Heems­kerk, Assendelft en West-Friesland. Er werd een begin gemaakt met het instu­de­ren van de eerste zes lie­de­ren. De sfeer was goed zo te zien.Het is een koor waar je per project in kunt stappen of uit kunt stappen. Voor wie in­te­res­se heeft: meer in­for­ma­tie op de web­si­te van het bisdom:

Nieuw project in ka­the­draal

De dag erna, vrij­dag­och­tend was in het bis­schops­huis een man/vrouw of veer­tien aanwe­zig om samen na te denken over het missio­naire project dat in de ka­the­draal "Geloof in geluk" zal opvolgen. De plannen zijn dat dit een verbin­ding heeft met de natuur, maar niet vanuit de invals­hoek van wat wel of niet goed is voor klimaat en milieu omdat dit overal al te horen is. Het pro­gram­ma wil echt iets nieuws toe­voe­gen en ruimte geven aan ver­won­dering en dank­baar­heid om zoveel schoon­heid. Na­tuur­lijk is daarbij ook de vraag hoe de pa­ro­chies in het bisdom hiermee in verbin­ding kunnen komen en er ook lokaal iets aan kunnen hebben. Er kwamen vele goede sug­ges­ties uit de gesprekken en die wor­den allemaal ver­werkt in een ver­slag waar de kern­groep mee ver­der gaat. Het hui­dige pro­gram­ma "geloof in geluk"gaat voorlopig nog even door met een (semi-)per­ma­nente ten­toon­stel­ling en allerlei mooie bij­een­komsten en ac­ti­vi­teiten. zie het pro­gram­ma op de web­si­te www.koepel­kathe­draal.nl

Terug