Arsacal
button
button
button
button


Medewerkers Sint Nicolaasbasiliek Bedankt!

Ontvbangst in Bisschopshuis

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 februari 2013 - 210 woorden
Medewerkers Sint Nicolaasbasiliek Bedankt!

Mede­wer­kers van de Sint Nicolaas­basi­liek waren deze week uit­ge­no­digd op het bis­schops­huis voor een gezellige ont­moe­ting met hapjes en drankjes omdat we deze mensen graag wil­den bedanken voor hun inzet voor de TV-uitzen­dingen van de heilige Eucha­ris­tie en rond de verhef­fing van de St. Nicolaas tot basiliek.

Ook deze zon­dag komt de heilige Mis die door de RKK wordt utigezon­den vanuit de Nicolaas. Ook werd deze week het nieuwe wapen van de basiliek ko­nin­klijk goedge­keurd. Het is te vin­den op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Samen met alle jubileum­vie­ringen is het voor de koster, de excellente zang­groep capella Sancti Nicolai, be­stuurs­le­den en andere vrij­wil­li­gers een druk jaar geweest. Eén van hen ver­telde dat hij voor de tele­vi­siemis 's morgens vroeg al om 5.00 uur present is om de deuren open te kunnen doen.

Namens de basiliek werd een prach­tig foto­boek over Am­ster­dam aan­ge­bo­den. Ik heb hen bedankt voor alle inzet en onze vreugde tot uitdruk­king gebracht dat de basiliek zo'n mooi centrum is van li­tur­gische en geloofs-ac­ti­vi­teiten is en een open kerk: iedere dag, dus wandel er gerust eens binnen...

Op de foto wordt het boek aan­ge­bo­den, rechts de admini­strator van de pa­ro­chie, mgr. J. van Burg­ste­den en de kape­laan Jim Schil­der. Ook diaken Eugene Brussee was aanwe­zig.

Terug