Arsacal
button
button
button
button


Diploma-uitreiking op De Tiltenberg

Sint Bonifatius-instituut

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 februari 2013 - 122 woorden
studenten met hun diploma's (twee ontbreken er)
studenten met hun diploma's (twee ontbreken er)

Op zater­dag 16 februari mocht ik op De Tilten­berg diploma's uitreiken aan enkele cursisten van het Sint Boni­fa­tius-instituut, die een gedeelte van de oplei­ding had­den afgesloten. Theo Zuurbier ont­ving het cer­ti­fi­caat voor de afslui­ting van de vijf­ja­rige minor-oplei­ding.

Lies Hamaker, Evelyne Kennis, Linda Tomeij (major), Kristane Nederpelt, Monique Stouthart en Anton Tolle­naar kregen het cer­ti­fi­caat uitgereikt bij het afsluiten van de twee­ja­rige basis­vor­ming.
We fe­li­ci­te­ren hen allen van harte en wensen degenen die verder gaan veel succes met de studie en Gods zegen!

Op de foto ook de studie­lei­der, drs. D. Wienen.

Het Sint Boni­fa­tius-instituut is een Hoger Instituut voor Gods­dienstweten­schappen en biedt veel losse cursussen en een oplei­ding in deel­tijd (hoofd­za­ke­lijk op zater­da­gen) tot het Bac­ca­lau­reaat en het Licentiaat in de Gods­dienstweten­schappen.

Terug