Arsacal
button
button
button
button


KSBW-awards cursus besturen Filantropische fondsen uitgereikt

tien jarig bestaan van de opleiding

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 juni 2022 - 342 woorden

De Katho­lie­ke Stich­ting ter Be­vor­de­ring van Welzijns­werk (KSBW) maakt al tien jaar een oplei­ding moge­lijk voor het besturen van Filantropische Fondsen, die onder de vleugels van de Vrije Uni­ver­si­teit plaats vindt. Woens­dag 1 juni werd het tien-jarig jubileum gevierd met de uit­rei­king van awards aan de gepremieerde laureaten. Prof. Theo Schuyt die dit pro­gram­ma leidt, hield een korte lezing en sprak een laudatio over de eindscriptie van de deel­ne­mers.

Band met het bisdom

KSBW steunt ook in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een derge­lijke cursus voor leden van pa­ro­chie­besturen, waaraan al 290 cursisten hebben mee­ge­daan en die altijd op veel po­si­tie­ve reacties kan rekenen. Het is een goede onder­steunig van het werk van pa­ro­chie­besturen en het geeft tege­lijk een net­werk en band met het bisdom, want tij­dens die cursus komen de deel­ne­mers ook met ver­schil­lende mensen van de bisdom-curie in aanra­king. En ook ik ben daar een aantal keren bij aanwe­zig. Ook op andere terreinen, zoals het project van The Mis­sio­na­ry School, een missio­nair vor­mingsporgramma voor jon­ge­ren, geeft KSBW niet alleen steun maar toont be­trok­ken­heid door mee te denken en tege­lijk ieders rol te res­pec­teren.

De vie­ring en uit­rei­king van de awards

Het was me dan ook een vreugde hierbij te kunnen zijn. De win­naars waren er dit keer vier omdat gedruende Corona de prijzen niet kon­den wor­den uit­gereikt. Zij ont­vingen een beeldje dat is gemaakt door de echt­ge­note van de helaas overle­den Maarten Elsen­burg, die beeld­hou­wer is. De heer Elsen­burg heeft lange tijd deel uit gemaakt van het bestuur van KSBW. Voor­zit­ter van KSBW, mr. Paul W.L. Russell reikte de beeldjes uit. Mr. drs. Reinier W.L. Russell, bestuurslid van KSBW en voor­zit­ter van het Network Young Philantropic Pro­fes­sio­nals leidde de bij­een­komst in. Hij is zowel voor de cursus voor kerk­besturen als voor besturen van fondsen een be­lang­rijke in­ter­me­diair. Ook Ir. Ronald C. van der Giessen, voor­zit­ter van Fondsen in Neder­land, hield een lezing waarin hij zijn be­trok­ken­heid bij dit ini­tia­tief toonde en het belang van deze fondsen in ons land uit­werkte.

Van harte felici­teer ik de geslaag­den en de win­naars van de KSBW-award!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug