Arsacal
button
button
button
button


Poolse parochie bestaat 75 jaar!

Viering in heiligdom van Heiloo

Overweging Preek - gepubliceerd: maandag, 6 juni 2022 - 1179 woorden

Op tweede PInkster­dag vierde de Poolse pa­ro­chie in ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam het 75 jarig bestaan tij­dens de jaar­lijkse bede­vaart naar Heiloo waarbij ook het vormsel werd gevierd en het patroons­feest van deze pa­ro­chie die aan de heilige Geest is toegewijd. Een bij­zon­der gebeuren waar vele mensen aan deelnamen.

Vor­me­lin­gen en eerste com­mu­ni­can­ten

De Mis moest een klein half uurtje later beginnen omdat ik tevoren de vie­ring in Dui­ven­drecht had. Daar was men op berekend. De vor­me­lin­gen zaten rechts vooraan en links vooraan zaten de kin­de­ren die hun eerste heilige communie had­den gedaan en nu in hun fees­te­lij­ke communie-albes met Eucha­ris­tisch embleem, opnieuw op een bij­zon­dere dag de heilige communie zou­den gaan ont­van­gen.

Poolse ambassade

Voorin de grote bede­vaart­ka­pel, waar­van het mid­den­schip nagenoeg gevuld was met vele Poolse gelo­vi­gen, had de ver­te­gen­woor­diger van de Poolse ambassade, chargé d'affaires Piotr Samerek "Radca-minister", plaats geno­men samen met de consul. Samarek is ook mede-auteur van een prach­tig en rijk versierd boek­werk, uitge­ge­ven naar aan­lei­ding van hon­derd jaar diplo­ma­tieke relaties tussen Polen en de Heilige Stoel, dat mij na de vie­ring werd overhan­digd.

Bisdom-brede pa­ro­chie

De Poolse pa­ro­chie is wel de grootste van ons bisdom - zou ik denken -, in ieder geval wat betreft het aantal kerk­be­zoekers. Op een heel aantal plaatsen verspreid over ons bisdom wordt een Poolse heilige Mis gevierd, maar de paro­chie­kerk, die tevens centrum is voor de bisdom-brede pa­ro­chies, is de Paulus­kerk in Am­ster­dam West die de pa­ro­chie samen met de ter­ri­to­ri­ale pa­ro­chie gebruikt.Zo was de Neder­landse kosteres van 'T Zand waar de Polen kerken, voor de vie­ring aanwe­zig en zij kreeg een bloemetje omdat zij zich al zeer vele jaren inzet om de Poolse pa­ro­chie gastvrij te verwel­ko­men.

Pries­ters

Die ter­ri­to­ri­ale pa­ro­chie van Am­ster­dam West was ver­te­gen­woor­digd onder meer door de beide Salesianen die daar werk­zaam zijn. Na­tuur­lijk was de pastoor er met de kape­laan. Ook andere pries­ters waren aanwe­zig, waar­on­der de pater Provinciaal van de Societas Christi pro Emigrantibus Polonis, het instituut waar­van de pries­ters de zorg dragen voor de Poolse pa­ro­chie, kape­laan Pawel Banas­zak en andere pries­ters van de Societas Christi.

Sacra­ments­pro­ces­sie

De Mis was in het Pools en Neder­lands, mijn preek werd ver­taald, het vormsel heb ik in het Neder­lands kunnen doen. Het enige Pools dat ik heb ge­spro­ken "Geloofd zij Jezus Christus" werd massaal beant­woord, du in ieder geval moeten ze het hebben verstaan. Aan­slui­tend aan de Mis werd een sacra­ments­pro­ces­sie gehou­den rond de bede­vaart­ka­pel, waarna de zegen werd gegeven met het Aller­hei­ligste. Helaas ging het toen regenen waardoor de Barbecue buiten wel wat nat werd. Gelukkig ston­den er ten­tach­tige con­struc­ties opge­steld achter het Juliana­kloos­ter waardoor mensen wat beschut­ting kon­den vin­den, maar voor de vele mensen was dat nog niet genoeg. Toch was het een mooi feest, gees­te­lijk en als moge­lijk­heid voor ont­moe­ting.

Van harte felici­teer ik de Poolse ge­meen­schap met dit mooie jubileum van hun pa­ro­chie!

Homilie

Gewone mensen, geleid door de Geest

Broe­ders en zusters,

Deze dag

Het is een vreugde voor mij bij U te zijn
en het 75 jarig bestaan van uw pa­ro­chie
en het vormsel van deze jon­ge­ren te vieren.
Omdat jullie pa­ro­chie is toegewijd aan de heilige Geest
en deze jon­ge­ren het vormsel ont­van­gen,
vieren we deze dag als een Pinkster­feest,
ter ere van de heilige Geest
in dank­baar­heid om al Gods gaven.
Tege­lijk is het vandaag de ge­dach­te­nis van Maria,
moe­der van de Kerk
en we zijn hier in Heiloo,
bij Onze Lieve Vrouw ter Nood.
Dus laten we
op voor­spraak van Maria bid­den
voor deze vor­me­lin­gen
en voor ons allen
dat de heilige Geest ons zal lei­den
met zijn zeven gaven
van wijs­heid, raad, sterkte en inzicht,
kennis, vroom­heid en eerbied voor God.

In soutane

Toen ik in 1973 in Am­ster­dam ging stu­de­ren,
woonde ik in een klooster
bij de pries­ter (mgr. Kowalzcyk)
die toen voor de Poolse ge­meen­schap zorgde.
In zijn soutane trok hij door Am­ster­dam
om de Poolse mensen te bezoeken
en de sacra­menten te vieren.
Dat was mijn eerste kennis­ma­king met uw pa­ro­chie.
Die pa­ro­chie is gegroeid en nu actief
op ver­schil­lende plaatsen,
in de kerken van ons bisdom.

Gods zegen!

Van harte wil ik U fe­li­ci­te­ren
met dit jubileum
en U toewensen dat de pa­ro­chie
mag blijven groeien en bloeien
en veel gees­te­lij­ke vruchten zal dragen.
Proficiat aan de pries­ters, het kerk­bestuur,
alle catecheten en vrij­wil­li­gers,
ieder die actief is om de ge­meen­schap
op te bouwen, tot eer van God!
Proficiat aan U allen!
Moge God U allen zegenen!

Eenmalig

Jullie zullen dus, beste vor­me­lin­gen,
het sacra­ment van de heilige Geest ont­van­gen.
Dat is heel bij­zon­der
omdat het maar één keer gebeurt in je leven.
De heilige Geest wordt je gegeven
voor nu en heel je leven.

Maar wat maakt het voor verschil
of je gevormd bent of niet,
of je in dit sacra­ment
de heilige Geest hebt ont­van­gen of niet?

De apos­te­len

Ik zou zeggen:
Kijk maar naar de apos­te­len,
die twaalf vrien­den van Jezus.
Hoe waren ze toen zij wer­den ge­roe­pen
om leer­lin­gen van Jezus te wor­den?
Het waren heel gewone mensen.
Ze had­den ook niet allemaal
heel goed geleefd
en ze waren heel ver­schil­lend.
Soms kregen ze ruzie met elkaar
om de beste plaats;
dan weer waren ze bang,
zoals bij de storm op het meer;
soms wil­den ze wraak nemen,
zoals die keer toen de Samaritanen
hen niet wil­den ont­van­gen;
dan weer waren ze gewoon laf,
zoals toen Jezus gevangen werd geno­men
door de soldaten:
toen vluchtten ze allemaal weg
en Petrus loog dat hij Jezus niet kende!
Zelfs toen Jezus al was opgestaan uit de doden,
waren ze nog niet erg dapper:
ze kwamen bijeen in de boven­zaal
met de ramen en deuren gesloten.

Toen werd alles anders

Maar toen kwam de heilige Geest.
Die maakte alles anders.
De leer­lin­gen zagen vuur, ze hoor­den een stormwind
en ze voel­den in zich de kracht
om naar buiten te gaan
en Jezus te ver­kon­di­gen;
en dat bleven ze doen zon­der angst,
ze gingen rus­tig door met moed
en ze hebben gebe­den voor hun vijan­den.
En tenslotte hebben bijna alle leer­lin­gen
als marte­laar
hun leven gegeven voor hun geloof
en voor hun Heer Jezus Christus.

De vormselritus

Beste vor­me­lin­gen,
Ik zal straks mijn hand op je hoofd leggen.
Het is een teken dat God je beschermt;
ik zal je voor­hoofd zalven
met het heilig chrisma.
Deze transparante, doorzich­tige olie,
die in je huid trekt,
zon­der dat je er veel van ziet,
is een teken van het werk van de heilige Geest:
je kunt Hem niet zien,
maar je kunt Zijn kracht wel ervaren
als je voor hem open bent
en als je bidt:
“Kom, heilige Geest”.

Een wens

Ik wens jullie vandaag toe
dat jullie net als de apos­te­len
zullen wor­den vervuld van die kracht
en dat jullie zullen ver­trouwen
op de kracht van de heilige Geest
als je voor een moei­lijke beslis­sing staat,
als er iets moei­lijks gebeurt,
als je bang bent,
als je een be­lang­rijke keuze moet maken
of als je verdriet hebt.
Bidt dan dat de heilige Geest jou helpt
en jou de kracht en wijs­heid geeft
met het inzicht dat je nodig hebt;
bidt dan tot God
als je het heilig Vormsel hebt ont­van­gen
en vraag dat die kracht
in je naar voren mag komen
zodat je een goede, mooie
weg door het leven kunt gaan.
Van harte felici­teer ik jullie
met deze be­lang­rijke dag!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug