Arsacal
button
button
button
button


Feestelijke vormselviering in Wervershoof

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 12 juni 2022 - 307 woorden
met catechetisch team, pastoor en kapelaan
met catechetisch team, pastoor en kapelaan
Feestelijke vormselviering in Wervershoof
Feestelijke vormselviering in Wervershoof

Zondag­mid­dag 12 juni was de vormsel­vie­ring in Wer­vers­hoof. Twin­tig vor­me­lin­gen ont­vingen er het sacra­ment van de heilige Geest in een fees­te­lij­ke vie­ring, opge­luis­terd door het "AOW-jon­ge­ren­koor". Na­tuur­lijk vroeg ik hoe dat zat: begint de AOW al bij de jon­ge­ren?

Fees­te­lij­ke li­tur­gie

Het was een fees­te­lij­ke vie­ring waaraan veel mensen hebben deel­ge­no­men. Er was dui­de­lijk veel aan­dacht besteed aan de li­tur­gie, waarin de vor­me­lin­gen sterk betrokken waren. Pastoor-admini­strator Bruno Sestito en kape­laan Juan Andrès Correa del Rio con­ce­le­breer­den. De kape­laan had ede vor­me­lin­gen voor­be­reid met een en­thou­siast cateche­tisch team (zie foto).

Thema

De Eucha­ris­tie­vie­ring was van­zelf­spre­kend met de teksten van de zon­dag van de H. Drie-een­heid, maar in de vie­ring was ook een thema verweven: wat voor bagage neem jij mee/wil jij mee­ne­men op jouw levensweg? In de preek ben ik na­tuur­lijk op dit thema inge­gaan.

Nu al AOW?

Van de leden van het koor leerde ik dat AOW hier niet voor het ouderdomspensioen stond, maar voor de drie plaatsen waaruit de leden van het koor kwamen: Andijk, Onder­dijk en Wer­vers­hoof. Maar een beetje last van vergrij­zing heeft het koor wel: het jongste lid is 25 jaar oud. Ik heb voor­ge­steld om met een VUT-koor te beginnen van jon­gere jon­ge­ren en de vor­me­lin­gen - die uit deze zelfde plaatsen kwamen - uit te nodigen om in dat koor de bijdrage van jon­ge­ren aan de li­tur­gie te komen ver­ster­ken. Maar AOW of niet, ze hebben goed gezongen!

Verbon­den met dier­ba­ren

In de voor­bede wor­den allerlei dier­ba­re mensen her­dacht. Daar was nu wel even een emo­tio­neel momentje bij. De vie­ring biedt ook een moment van be­zin­ning en zeker op zo'n speciale dag, komt verdriet om het verlies van een dier­ba­re soms extra binnen. We leven mee en hebben mee=gebe­den!

Een harte­lijk proficiat aan de vor­me­lin­gen, hun ouders en familie, aan het cateche­tisch team en aan pastoor en kape­laan!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug