Arsacal
button
button
button
button


Open Dag Sint-Bonifatiusinstituut

Zaterdag 25 juni - 9.00 uur - Vogelenzang

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 16 juni 2022 - 400 woorden
Open Dag Sint-Bonifatiusinstituut
Tiltenberg
Tiltenberg
Kapel Tiltenberg
Kapel Tiltenberg

Op zater­dag 25 juni 2022 or­ga­ni­seert de theo­lo­gische oplei­ding Boni­fa­tius­in­sti­tuut een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. Het is een mooie oplei­ding voor ie­der­een die meer van geloof en theo­lo­gie wil weten. Je kunt het studie­pro­gramma volgen op ver­schil­lende niveau's naar gelang je wil.

Wat biedt het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut?

Ik ben als bis­schop blij dat we dit instituut in ons bisdom hebben. Het biedt de moge­lijk­heid om op zater­da­gen te stu­de­ren. Zo ongeveer eens in de drie of vier weken is er een cursus­dag. Het mooie van de dagen is dat je samen ook je geloof beleeft in de Eucha­ris­tie­vie­ring en lau­den en vespers. Ook wor­den be­zin­nings­da­gen aan­ge­bo­den. Vele mensen uit ons bisdom en daar­bui­ten hebbne deze vor­ming en oplei­ding al gevolgd. Het is moge­lijk om er diaken of cate­chist mee te wor­den en om er een bac­ca­lau­reaat en licentiaat te halen van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit waar­mee dit instituut verbon­den is. Maar het is ook moge­lijk om een beperkter pakket aan studie te doen.

De Open Dag

Wil je sterker staan in jouw geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg te vin­den in het geloof? Kom naar de Open Dag! De dag begint om 9.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring; het pro­gram­ma van de Open Dag begint om 10.30 uur.

Op de Open Dag kun je kennis­ma­ken met het St. Boni­fa­tius Instituut, het studie- en vor­mings­cen­trum van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, dat ook open staat voor belang­stel­len­den van elders. Van harte welkom!

Kijken kost niks!

Pro­gram­ma

Vanaf 10.30 uur bie­den we een pro­gram­ma, waarin stafle­den uitleg geven over de opzet van de studie en moge­lijk­he­den die de studie biedt. Voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn er bij­voor­beeld moge­lijk­he­den om diaken of cate­chist te wor­den.

Het is de bedoeling dat belang­stel­len­den een college bijwonen, ver­der zal een aantal stu­den­ten ver­tellen over hun motivatie voor de studie en hun erva­ringen.

Er is uit­ge­breid gelegen­heid uw vragen te stellen en met elkaar en met stu­den­ten die al op het Boni­fa­tius­in­sti­tuut stu­de­ren in gesprek te gaan.

De Open Dag zal tot ongeveer 14.30 uur duren.

In­for­ma­tie

Wanneer u meer in­for­ma­tie wenst kunt u met uw vragen terecht bij de studieprefect Diederik Wienen via e-mail: dwienen@tilten­berg.org of tele­fo­nisch 06 - 8325 7925. Bij hem kunt u zich ook aanmel­den voor de Open Dag.

 

Details

datum: Zater­dag 25 juni 2022
tijd: 09.00 uur - Eucha­ris­tie­vie­ring
10.30 uur - Pro­gram­ma
14.30 uur - Afslui­ting
locatie: Sint-Boni­fa­tius­in­sti­tuut
De Tilten­berg
Zil­ker­duin­weg 375
2114 AM Vo­ge­len­zang
aanmel­den: dwienen@tilten­berg.org
06 - 8325 7925

 

Terug