Arsacal
button
button
button
button


Eritrese katholieken bijeen voor Qidste selase

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 juli 2022 - 231 woorden

Zater­dag 2 juli vierde de Eritrese Katho­lie­ke Ge­meen­schap het jaar­lijkse feest ter ere van de heilige Drie-een­heid, de Qidste selase vie­ring. Er was bezoek uit Rome en veel deelname van de gelo­vi­gen.

Verbon­den

De pries­ter van de Ge­meen­schap Abba Tesfayoannes Yakob Ketema is met zijn ge­meen­schap on line verbon­den, bij­voor­beeld door morgen­ge­bed en catechese, hij bezoekt de gelo­vi­gen en viert de H. Li­tur­gie op ver­schil­lende plaatsen, waar­on­der de H. Au­gus­ti­nus­kerk in Am­ster­dam Noord. Daar was dit jaar­lijkse feest.

Visitator

Omdat veel Oosterse katho­lie­ke ge­meen­schappen sterk groeiende zijn in Europa maar ge­woon­lijk geen eigen hiërarchie hebben, voorziet Rome in een "apos­to­lisch visitator" die de ge­meen­schappen bezoekt, die overigens onder de dio­ce­sane bis­schop vallen. Uit Rome waren op deze dag de ver­trek­kende Visitator en de nieuwe Apos­to­lisch visitator geko­men voor de vie­ring. Ik heb zelf ook een deel van de dag bijgewoond en een korte preek gegeven gedurende de H. Li­tur­gie, aan­slui­tend bij het feest van de H. Drie-een­heid.

Levend

Het is mooi om te zien dat de Eritrese ge­meen­schap zo levend is en groeit. De ge­meen­schap leeft sterk verspreid over het land en daarom is de digitale ver­bon­den­heid heel be­lang­rijk, al blijft het van belang de fysieke deelname aan de H. Li­tur­gie en de gemeenchap te onder­stre­pen.

Proficiat!

Van harte felici­teer ik alle Eritrese katho­lie­ken in ons bisdom en daar­bui­ten met deze dagen wens allen de Vrede en Gods zegen toe!

Terug