Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in de 'Missio ad Gentes'

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 juli 2022 - 240 woorden

In de St. Thomas­kerk in Huizen was ik op zater­dag­avond 2 juli opnieuw voor het vormsel, ditmaal voor de "Missio ad Gentes" van Almere. Kape­laan Mikel Palic en pastoor-deken Carlos Fabril con­ce­le­breer­den, samen met pastoor Michi Costa, pries­ter van de Missio en kape­laan Majiec Gradzki.

Fees­te­lijk

Het was een mooie en fees­te­lij­ke vie­ring waarvoor niet alleen de leden van de ge­meen­schappen geko­men waren, maar ook familie en beken­den. De eigen ruimte van de Missio in Almere Poort was dan ook te klein, reden waarom men was uitgeweken naar de Thomas­kerk in Huizen. Vijf jon­ge­ren ont­vingen het sacra­ment van de heilige Geest, dat ze dui­de­lijk voor­be­reid en bewust hebben ont­van­gen. Vor­me­lin­gen leid­den de lezingen van de li­tur­gie in en lazen die voor en ook deden zij de voor­beden.

Apos­te­len en het kruis

De lezingen waren die van de zon­dag, maar die boden voldoende aan­kno­pings­punt om te sprkeen over de missie van een gevormde christen: het ging over de Heer die 72 leer­lin­gen uitstuurde en over Paulus die op niets anders wilde roemen dan op het kruis van Christus. Het zijn twee mooie aspecten van het vormsel, dat ener­zijds ons vervult van de Geest om apos­te­len en missio­nairssen te zijn, ander­zijds ons sterkt om het kruis te aan­vaar­den dat op ons pad komt en door het kruis meer op God te gaan ver­trouwen en beter te zien dat het niet onze krachten kunnen zijn.

Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen met dit prach­tige sacra­ment!

Terug