Arsacal
button
button
button
button


Apostolisch visitator Eritrese ritus op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 4 juli 2022 - 184 woorden

Maan­dag­mid­dag 4 juli was Mgr. Kesete Ghebreyohannes Weldegebriel op bezoek. Hij is Protosincello (vica­ris generaal) van de aarts-eparchie van Asmara (Eritrea) en door paus Fran­cis­cus in januari 2022 benoemd tot Apos­to­lisch visitator voor de Eritrese katho­lie­ken van de Alexandrijnse Ge'ez ritus in Europa.

Zoals dat voor ver­schil­lende oosterse ritussen geldt die geen eigen hiërarchie hebben in Europa, was het nodig gewor­den een Apos­to­lisch Visitator te benoemen om het contact met het sterk toe­ge­no­men aantal gelo­vi­gen te hou­den en contacten te leggen om de pas­to­rale zorg voor deze gelo­vi­gen goed gere­geld te krijgen. In ons bisdom is Abba (pries­ter) Tesfayoannes Yakob Ketema voor deze gelo­vi­gen aan­ge­steld en zoals ik al vaker heb kunnen con­sta­te­ren: het gaat om een groeiende, jonge en levende ge­meen­schap en het is van grote waarde dat zij hun eigen li­tur­gisch en gees­te­lijk erf­goed kunnen bewaren en beleven. Dat heb ik zater­dag nog kunnen beleven met de fees­te­lij­ke vie­ring van Qidste Selese in Am­ster­dam Noord. Tege­lijk stelt het de katho­lie­ke kerk voor uit­dagingen om deze pas­to­rale zorg ook finan­cieel moge­lijk te maken, waar de gelo­vi­gen daar nog niet toe in staat zijn.

Terug