Arsacal
button
button
button
button


Welkom aan de nieuwe Apostolisch Nuntius

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 18 juli 2022 - 316 woorden
Welkom aan de nieuwe Apostolisch Nuntius
(foto: Asia news)
Welkom aan de nieuwe Apostolisch Nuntius

Zater­dag 16 juli heeft paus Fran­cis­cus een nieuwe Apos­to­lisch Nuntius benoemd voor ons land: Z. Exc. mgr. Paul Tschang In-Nam, titulair aarts­bis­schop van Amantia, tot nu toe Apos­to­lisch Nuntius in Thailand, Cambodja en Myanmar en Apos­to­lisch Delegaat in Laos. De Apos­to­lisch Nuntius ver­te­gen­woor­digt de Heilige Stoel bij het Ko­nink­rijk der Neder­lan­den en staat ten dienste van de contacten van ‘Rome’ met de plaat­se­lijke kerk.

Welkom

Ik heb de nieuwe Nuntius na­tuur­lijk harte­lijk welkom geheten en die heeft te kennen gegeven ernaar uit te zien de situatie van de locale kerk in Neder­land beter te leren kennen en samen op te trekken in de navol­ging van Christus.

Taak van de Nuntius

Een Nuntius heeft een ‘dubbele’ functie: hij is de diplo­ma­tiek ver­te­gen­woor­diger van de Heilige Stoel - de naam waar­on­der de katho­lie­ke kerk bekend staat in het inter­na­tio­nale (diplo­ma­tieke) ver­keer - bij de Natie en de rege­ring waar hij is geaccredi­teerd en hij ver­te­gen­woor­digt de paus bij de plaat­se­lijke kerk. Zo heeft de Nuntius een bij­zon­dere rol in het voor­be­rei­den van bis­schopsbenoe­mingen.

Veel erva­ring

Aarts­bis­schop Tschang (* 1949) is niet onbekend in deze hoek van de wereld: in Europa was hij eer­der werk­zaam in de Nuntiaturen van Frank­rijk, Griekenland en België. Erva­ring in Midden-Amerika deed hij op door zijn werk­zaam­heid in El Salvador, terwijl hij in Afrika was in de nuntiatuur in Ethiopië en als Apos­to­lisch Nuntius in Oeganda. Bovendien is hij werk­zaam geweest in de Nuntiatuur van Syrië en als Apos­to­lisch Nuntius in Bangla Desh. In 2012 kwam hij in Thailand, Cambodja en Laos, waar in 2017 Myanmar bij kwam, met alle problemen voor de Kerk van de moei­lijke poli­tieke situatie daar.

Kortom, we mogen wel zeggen dat de nieuwe Nuntius een grote, we­reld­wijde erva­ring heeft in de diplo­ma­tieke dienst van de heilige Stoel, wat hem zeker ook van pas zal komen in de contacten met de inter­na­tio­nale organi­sa­ties die in Neder­land geves­tigd zijn.

Terug