Arsacal
button
button
button
button


Tieners op Break out - kamp in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 22 juli 2022 - 327 woorden

Vrij­dag 22 juli was ik in het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo voor de slot­dag van het tiener­kamp, waar ook ouders voor waren uit­ge­no­digd. We ston­den stil bij Maria Magdalena en bij het kamp-thema ‘Zorg voor elkaar’.

Apostel der apos­te­len

Op deze dag is het feest van de ‘apostel van de apos­te­len’ zoals Maria Magdalena wordt genoemd. In de Mis ston­den we stil bij haar leven: ze begon met zeven duivels, waar­van Jezus haar bevrijdde. Wat die zeven duivels precies had­den gedaan weten we niet, maar het aantal geeft wel aan dat het hef­tig was én dat Jezus sterker is dan alle kwaad en dat Zijn liefde groter is. Aan Maria Magdalena werd de bood­schap van de ver­rij­ze­nis als eerste toe­ver­trouwd.

Pro­gram­ma

De 56 tieners en twin­tig jon­ge­ren/bege­lei­ders gingen na de H. Mis vanuit de grote bede­vaart­ka­pel naar het Juliana­kloos­ter (Missio­nair centrum) waar een pro­gram­ma was voor de ouders met Jeroen en Marleen van Kreij van de familiepas­to­raal van ons bisdom en een catechese voor de tieners die ik gegeven heb en waarin we aan de hand van het leven van de apostel Petrus nagingen wat het betekent als je vooral met jezelf en je eigen gevoelens bezig bent en wat er veran­dert als je je opent voor ver­bon­den­heid met God en je mede­mensen en de heilige Geest over je komt.

Maal­tijd buiten

Het mid­dagmaal daarna kon buiten zijn, het weer was prima en daar met een buffet­maal­tijd was er een gezellige sfeer van ont­moe­ting. Ook werd de gelegen­heid aangegrepen om aan de ouders nog even de vele ac­ti­vi­teiten van het Hei­lig­dom te noemen voor ge­zin­nen, kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren.

Daar kreeg ik nog een mooi ‘Break out’ tiener­kamp t-shirt overhan­digd, dat ook de tieners had­den gekregen.

Dank

Dank weer aan de organi­sa­tie en aan het team van bege­lei­ders en na­tuur­lijk ook aan alle tieners die zijn geko­men. De reacties van de tieners waren weer heel posi­tief.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug