Arsacal
button
button
button
button


Metropoliet Joseph op bezoek

Roemeens-orthodoxe kerk

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 18 november 2022 - 262 woorden

Vrij­dag­mid­dag 18 no­vem­ber was de me­tro­po­liet van de Roemeens-Orthodoxe kerk op bezoek, samen met pries­ter Iuga en een diaken. Het was een goed en aangename ont­moe­ting met een ge­meen­schap die in de westerse lan­den groeiende is.

Kerken bewaren

Niemand wil na­tuur­lijk graag kerken aan de ere­dienst ont­trek­ken, maar helaas kan dat vaak niet anders door te­rug­lo­pend aantal vrij­wil­li­gers, fi­nan­ciën en gelo­vi­gen. Maar ook dan gaat de voor­keur ernaar uit de kerk voor de ere­dienst te bewaren bij voor­keur door die terbeschik­king te stellen van een kerk­ge­meen­schap die dicht bij ons staat, zoals dat met name voor de oosters-orthodoxe kerken geldt, de wij katho­lie­ken als zuster-kerken zien.

Fi­nan­cieel

Na­tuur­lijk zal ook de pa­ro­chie waar de kerk van is voldoende fi­nan­ciële mid­de­len moeten hebben voor de toe­komst en dat betekent dat een kerk niet zomaar kan wor­den weg gegeven, maar de voor­keur gaat zeer zeker naar deze bestem­ming uit, ook al is wellicht een hogere opbrengst moge­lijk bij volle­dige onttrek­king aan de ere­dienst.

Samen

De Roemeens Orthodoxe kerk is in gesprek over een kerk­ge­bouw dat zij samen met de katho­lie­ke ge­meen­schap ter plaatse willen gaan gebruiken, in goede on­der­lin­ge samen­spraak, iedere ge­meen­schap met eigen vie­rin­gen. Zo kan het kerk­ge­bouw hope­lijk toch nog voor de ere­dienst bewaard blijven, ook in de toe­komst.

Me­tro­po­liet

Z. Em. Me­tro­po­liet Joseph heeft zo'n 60.000 Roemeens-orthodoxe gelo­vi­gen in ons land. De ge­meen­schap viert de H. Li­tur­gie op een zestal plaatsen. Zelf heeft de bis­schop zijn resi­dentie in Parijs van waaruit hij samen met andere bis­schop­pen verant­woor­de­lijk is voor een groot gebied dat een flink aantal west-europese lan­den beslaat.

Terug