Arsacal
button
button
button
button


Jongerendag in teken van de Wereldjongerendagen 2023

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 21 november 2022 - 512 woorden

De dio­ce­sane Wereld­jon­ge­ren­dag werd na de Mis in de basiliek van de H. Nicolaas voort­ge­zet aan het Waterloo­plein. Veer­tig jon­ge­ren namen aan dit pro­gram­ma deel dat al een soort voor­be­rei­ding was op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen die in de zomer van 2023 in Lissabon wor­den gehou­den. Het thema van de bisdomreis daarheen is: "Share the Joy".

Zij stond op en ging met spoed

Dat thema sluit goed aan bij het evan­ge­lie dat op deze Jon­ge­ren­dag centraal stond: het thema dat paus Fran­cis­cus heeft aange­ge­ven is: ‘Maria stond op en ging met spoed’. Dat is het begin van het evan­ge­lie van het bezoek van Maria aan Elizabeth (Lc. 1, 39-56), dat dus centraal stond bij de inlei­ding die ik na de lunch heb gegeven. De aan­wij­zingen voor het gebed en de vragen die ik de jon­ge­ren heb gegeven, zijn hier­on­der te vin­den. De jon­ge­ren wer­den uit­ge­no­digd om er vijf­tien minuten in stilte over te medi­te­ren en iets van een re­flec­tie op te schrijven op basis van de vragen. Daarna was er tijd om - voor wie wilde - iets van de re­flec­tie in de groep te delen. Daar kwamen mooie reacties uit.

Daarna waren er work­shops met het oog op de WJD (Wereld­jon­ge­ren­da­gen) in Lissabon: de taal en de cultuur van Portugal en na­tuur­lijk wat in­for­ma­tie over de ko­men­de WJD.

Sponsoractie

Het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom - Jordi, Carolien en kape­laan Javier - dat ook deze dag had geor­ga­ni­seerd, heeft ook een sponsoractie bedacht met verkoop van onder meer WJD-wijn om de jon­ge­ren te helpen de reis te kunnen betalen, want we willen graag zoveel moge­lijk jon­ge­ren deze ongelooflijk mooie erva­ring mee­ge­ven!

Vragen voor re­flec­tie bij een medi­ta­tie over het evan­ge­lie (Lucas 1, 39-56)

Maak je hart eerst vrij en open voor de ont­moe­ting met God. Dat doe je door je gewone vragen en problemen even te laten rusten met een: “Heer, zegt U het maar”. Probeer je dan in te leven in dit evan­ge­lie­ver­haal, in de personen, in wat ze zeggen en wat ze doen. En keer dan in naar je eigen leven: Hoe zou ik dit doen? Hoe zou ik rea­geren? Hoe raakt dit mij?

Aan het einde van je medi­ta­tie kun je met je eigen woor­den bid­den tot Maria, tot Jezus, tot de Vader en afsluiten met een Onze Vader.

Re­flec­tie­vra­gen:

1. Maria droeg het kind in haar schoot dat zij had ont­van­gen. Jezus was bij haar. Heb jij weleens ervaren dat de Heer Jezus jou droeg en dat jij Jezus droeg? Waar heb je Gods nabij­heid ervaren?

2. Maria zingt een lof­lied in vreugde en dank­baar­heid om wat God haar heeft gedaan. Waar ben jij dank­baar om? Wat maakt jou blij? Wat helpt je om vol te hou­den en door te gaan als je niet zo blij bent, als het tegen zit?

3. ‘Share the joy’ is het thema van de reis van ons bisdom naar de WJD. Dat doet Maria in dit evan­ge­lie. Lukt het je om met anderen iets te delen van wat jou blij maakt? Zijn er mensen met wie je de vreugde van het geloof kunt delen?

Terug