Arsacal
button
button
button
button


Kennismakingsbezoek van de nieuwe Apostolisch Nuntius

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 15 december 2022 - 143 woorden

Donder­dag­mid­dag 15 de­cem­ber is de nieuwe Apos­to­lisch Nuntius, Z. Exc. mgr. Paul Tschang In-Nam naar Haar­lem geko­men voor een kennis­ma­kings­be­zoek.

Na een harte­lijke conver­sa­tie in het bis­schops­huis, brachten we een bezoek aan de ka­the­draal die we na een moment van stil gebed hebben bewon­derd. De Apos­to­lisch Nuntius werd vergezeld door de Nuntiatuurraad mgr. Giancarlo Dellagio­vanna.

De rsi­dentie van de Apos­to­lisch Nuntius is aan de Carnegielaan in Den Haag. De Nuntius heeft tot taak de diplo­ma­tieke contacten te onder­hou­den met het Ko­nink­rijk der Neder­lan­den en het Corps Diplomatique. Daar­naast zijn er in ons land ver­schil­lende inter­na­tio­nale organi­sa­ties geves­tigd waar­mee de Nuntius contacten on­der­houdt. Een niet onbe­lang­rijk deel van zijn taak wordt gevormd door de relaties met de katho­lie­ke kerk in ons land, waar­on­der de voor­be­rei­ding van bis­schopsbenoe­mingen. De Nuntius houdt het Staats­secre­ta­riaat geïn­for­meerd over ont­wik­ke­lingen in de samen­le­ving en in het ker­ke­lijk leven.

Terug