Arsacal
button
button
button
button


Op weg naar het Conclaaf....

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 10 maart 2013 - 298 woorden
De kruidenier bij ons in de buurt heeft wat lichten gedoofd...
De kruidenier bij ons in de buurt heeft wat lichten gedoofd...

Er is veel belang­stel­ling voor het Conclaaf, de bij­een­komst van de kar­di­na­len in de Sixtijnse kapel waarin de nieuwe paus gekozen wordt. Zelfs allerlei details over de kacheltjes waarin de stem­briefjes wor­den verbrand en de verhoogde vloer die in de Sixtina wordt gelegd, heb ik in de media kunnen vin­den. In grote stapel liggen de Vati­caan­dag­boeken van Thavis naast de kassa in de boek­win­kens. Even dacht ik dat zelfs de super­markt bij ons in de buurt zich wat ker­ke­lijk wilde profileren (zie foto hiernaast).

Maar goed, dat is na­tuur­lijk allemaal 'buiten­kant'. De 'binnen­kant' blijft voor de buiten­we­reld veelal verborgen. Nee, niet omdat de Kerk zo'n 'geheim macht' zou zijn, maar omdat het uit­ein­delijk toch gaat om wat God in het leven en in de harten van mensen bewerkt, het gaat om het geloof, de hoop en de liefde, om de offers die we brengen, om dat we met heel ons hart aan Christus willen toebe­ho­ren, kortom: het gaat om hei­lig­heid, dat is de 'geheime macht'' van de Kerk.

Laten we daarom met de li­tur­gie bid­den om een heilige paus, een her­der, een leidsman, een vader. En laten we bid­den dat we zelf voortgang mogen maken op die weg. Maan­dag zullen we nog eens beschaamd ons hoofd moeten buigen als katho­lie­ke kerk wanneer de re­sul­taten van het ver­volg­on­der­zoek van de heer Deetman bekend wor­den gemaakt. We moeten de feiten onder ogen zien, ver­ge­ving vragen aan de slacht­of­fers die zoveel hebben moeten lij­den en we schamen ons....

Som­mi­gen zien een vrijere seksuele moraal als de oplos­sing voor voor wat in het verle­den zo is fout gegaan. Ik zie de oplos­sing meer in een dieper, intensiever, oprechter streven naar hei­lig­heid. De Kerk heeft heiligen nodig!

Laten we om een heilige nieuwe paus bid­den, van wie een impuls tot hei­lig­heid zal uit­gaan.

Terug