Arsacal
button
button
button
button


Nieuwjaarsreceptie van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Samen mensen ontmoeten, verwelkomen en begeleiden

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 13 januari 2023 - 1202 woorden
Nieuwjaarsreceptie van het bisdom Haarlem-Amsterdam
(foto: Wim Koopman)
Met de Italiaanse ambassadeur
Met de Italiaanse ambassadeur
Nieuwjaarsreceptie van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Vrij­dag 13 januari vond in Am­ster­dam de nieuw­jaars­re­cep­tie van ons bisdom en van het Militair Or­di­na­ri­aat plaats na een Evensong in de Sint Nicolaas­basi­liek. Na­tuur­lijk was even de gedachte: hoe zou het gaan na de lange Corona-tijd? Het werd een prach­tig gebeuren, een gelegen­heid tot ont­moe­ting voor heel het bisdom en daar­bui­ten.

Wie waren er?

Op­val­lend was de aanwe­zig­heid van veel am­bas­sa­deurs (op de foto's de Ita­li­aanse en de Portugese am­bas­sa­deur), ver­schil­lende burge­mees­ters van ge­meen­ten die gelegen zijn binnen het gebied van ons bisdom en een goede ver­te­gen­woor­diging van het Hof, naast na­tuur­lijk de mili­tai­re autori­teiten. Ook mgr. Bär was erbij. De Apos­to­lisch Nuntius was even­eens aanwe­zig. Deze contacten stellen we zeer op prijs. En na­tuur­lijk waren er vele ver­te­gen­woor­digers van de pa­ro­chies, PCI's, de­ke­na­ten, alsmede van ver­schil­lende ker­ke­lijke in­stel­lingen van ons bisdom. Samen met mij en vica­ris generaal mgr. dr. Bart Putter namen ook de Militair Ordina­ris, mgr. dr. Everard de Jong, diens vica­ris generaal mgr. Alphons Wool­derink, de nieuw­jaarswensen in ont­vangst, evenals mijn voor­gan­ger mgr. dr. Jozef Punt en emeritus-hulp­bis­schop mgr. Jan van Burg­ste­den sss. De Evensong begon om 16.00 uur, de receptie was aan­slui­tend en duurde in feite tot 20.00 uur. Het was een mooie gelegen­heid om vele mensen even, al is het maar kort, te kunnen spreken.

Ik wil hierbij - zon­der namen te noemen - graag ie­der­een bedanken die op wat voor wijze ook heeft bij­ge­dragen om de Evensong en de receptie moge­lijk te maken!

Tijdens de Evensong heb ik de volgende over­we­ging uit­ge­spro­ken:

 

Een Woord bij de Evensong aan het begin van de Nieuw­jaars­re­cep­tie

Militair Or­di­na­ri­aat

We zijn na­tuur­lijk verheugd dat deze ont­moe­ting weer moge­lijk is nu alle beper­kingen van­wege de Corona-pandemie zijn opge­he­ven. Ik ben dank­baar dat U geko­men bent, want deze ont­vangst is een mooie en goede manier om elkaar te ont­moe­ten. Een harte­lijk welkom aan mgr. Everard de Jong en de staf van het Militair Or­di­na­ri­aat. Ik ben verheugd dat het Militair Or­di­na­ri­aat met de nieuwe Militair Ordina­ris de traditie van deze ge­za­men­lijke receptie met ons wil voort­zet­ten.

Apostolic Nuncio

I greet our new Apostolic Nuncio, archbishop Paul Tschang In-Nam, wishing him a blessed, fruitful mission in our country, I would like to express to him as Papal representative once again my sincere condolences on the pas­sing of our beloved Pontiff emeritus, pope Benedict XVI.

Representatives of other nations

A most wholehearted welcome to the representatives of Inter­na­tio­nal organizations and other nations. We are honoured by your presence. Your presence remembers us, that we are called to build together a better world with God’s help who created us as brothers and sisters. Am­ster­dam is among the most inter­na­tio­nal cities in the world, that is: with one of the biggest number of foreign born resi­dents, which we clearly recognize in our churches and different ethnic communities.

Een verrij­king

De wer­ke­lijk­heid van Am­ster­dam en andere grotere plaatsen in ons bisdom is dat we een veel­kleu­rige ge­meen­schap vormen met mensen van allerlei rassen en talen, beeld van de uni­ver­se­le kerk. Dat is een verrij­king voor het ker­ke­lijk leven en als we elkaar weten te vin­den als broe­ders en zusters zal ons dat alleen maar in­spi­re­ren.

Mgr. Jozef Punt

Een harte­lijk welkom wil ik ook uit­spre­ken aan mijn voor­gan­ger, mgr. Jozef Punt. Het is al weer ruim twee en half jaar gele­den dat hij is terug getre­den, maar toen heeft hij helaas niet het afscheid gekregen dat hij ver­diende. Voor velen van U zal het nu pas moge­lijk zijn hem te groeten en te danken. Daarom ook hier nogmaals en van harte: veel dank, mon­seig­neur, voor Uw inzet voor Christus en de Kerk en voor ons bisdom gedurende vijfen­twin­tig jaren!

Samen voor de zwaksten

Een zeer harte­lijk welkom ook aan de mili­tai­re en bur­ger­lijke autori­teiten, waar­on­der ver­schil­lende burge­mees­ters uit ons bisdom. De goede relatie met U waar­de­ren we, want we willen uit­ein­delijk allen werken voor het wel­zijn van de mensen in onze samen­le­ving, waarbij onze eerste aan­dacht uitgaat naar de zwaksten: vluch­te­lingen, dak­lo­zen en armen, jon­ge­ren die jeugd­zorg behoeven, ouderen die een­zaam zijn... Onze krachten schieten vaak te kort, onze moge­lijk­he­den om een hulp­vraag op te sporen en de nodige hulp te bie­den zijn beperkt, maar we kunnen elkaar ver­ster­ken en we bid­den God dat Hij onze zwakke vermogens kracht geeft. Soms is een beetje harte­lijke liefde meer waard dan € 1000, -. En ook al kunnen opvat­tingen onder mensen in onze maat­schap­pij soms flink verschillen, er zijn altijd weer mensen met wie we idealen kunnen delen. We willen strij­den tegen verbrokkeling en indi­vi­dua­li­se­ring, zoeken naar verbin­ding, naar respect, naar mens­waar­dig sa­men­le­ven.

Partners

Hierbij vin­den we in onze medechris­te­nen van andere kerken goede partners en ik ben blij ver­te­gen­woor­digers van hen, van de Raad van kerken te kunnen begroeten. Daarin hebben ook onze Koning en Koningin en de ko­nin­klij­ke familie een bij­zon­dere rol in onze Neder­landse samen­le­ving. Laten we koes­te­ren wat ons verbindt. In die geest heet ik bij­zon­der welkom hen die het Hof ver­te­gen­woor­digen.

Zij die bouwen aan de kerk

Harte­lijk welkom aan U allen, die zich inzet voor de gees­te­lij­ke zorg in de krijgs­macht, voor de pas­to­rale zorg in de pa­ro­chies en in in­stel­lingen. Ik denk aan de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten, aan kerk­be­stuur­ders, catecheten, vrij­wil­li­gers. U bent het die de kerk ter plaatse opbouwt en dat doet in een voor geloof en kerk niet ge­mak­ke­lijke tijd. Ik ben U dank­baar, ik steun U en bid voor U. Samen moeten we - met Gods hulp - wegen zoeken en vin­den om de kerk van de toe­komst te bouwen. Moge de Geest U in­spi­re­ren!

Pijn­lijke beslis­singen

Helaas moeten we daarbij soms pijn­lijke beslis­singen nemen, het verle­den loslaten. Maar toen de Joden in balling­schap moesten en alles kwijt waren, zei de profeet Jesaja hun in Gods naam: “Zie, ik ga iets nieuws beginnen, het is al aan het ontkiemen, zie je het niet? “ (Jes. 43, 19). Zo is het ook met ons, er is vaak nog veel pijn om het verle­den, om wat we los moeten laten, maar er is al iets nieuws be­gon­nen! Denk aan de toe­komst!

Wereld­jon­ge­ren­da­gen

Dit jaar staat onder meer in het teken van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen die in Lissabon, Portugal zullen wor­den gehou­den. De jon­ge­ren­wer­kers van ons bisdom zijn al druk bezig met de voor­be­rei­dingen. Ook vanuit ver­schil­lende ge­meen­schappen en bewe­gingen wor­den er reizen naar Portugal geor­ga­ni­seerd. Ik hoop dat vele jon­ge­ren mee­gaan want het is een on­ver­ge­te­lijke erva­ring.

Ont­moe­ten, verwel­ko­men, be­ge­lei­den

In no­vem­ber vond het Ad Limina bezoek van de Neder­landse bis­schop­pen plaats. Een week lang waren we in Rome en we had­den onder meer een in­spi­re­rend gesprek met paus Fran­cis­cus. Die legde veel nadruk op nabij­heid, op het verwel­ko­men, ont­moe­ten en be­ge­lei­den van mensen. Het per­soon­lijk contact is en blijft heel be­lang­rijk. Zo ging het ook met die eerste leer­lin­gen. Andreas kwam zijn broer tegen, Filippus zag Natanael en ze zei­den: “We hebben de Heer gevon­den”. De één was nieuws­gie­rig, de ander rea­geerde nogal nega­tief (vgl. Jo. 1, 35-51), maar toch... Zo is het ook nu: ontmoet, verwelkom, begeleid; maar je moet niet bang zijn. Wees niet bang! Hoe vaak stond dát ook weer in de bijbel?

Zalig Nieuw­jaar! Van harte wens ik U alle zegen toe voor het pas be­gon­nen jaar des Heren 2023!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug