Arsacal
button
button
button
button


Palmzondagviering met echte palmtakken

Afsluiting 'redditio'- vieringen in Nes aan den Amstel

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 3 april 2023 - 308 woorden

Eerder heb ik ge­schre­ven over de "redditio-vie­rin­gen" in Uithoorn en Almere, een be­lang­rijk moment in de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg waarop het geloof wordt bele­den en wordt bele­den wat dit geloof in het eigen leven betekent. De periode van deze vie­rin­gen werd op Palm­zon­dag af­ge­slo­ten met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Urbanus­kerk van Nes aan den Amstel.

Ge­tui­ge­nissen

Op beide plaatsen, Almere en Uithoorn was ik geweest om de serie van "redditio"-vie­rin­gen te openen en een aantal ge­tui­ge­nissen te horen. Die waren soms heel in­druk­wek­kend, ook al omdat ver­schil­lende broe­ders en zusters van deze ge­meen­schappen hef­tige gebeur­te­nissen had­den mee­ge­maakt - zoals het over­lij­den van jonge kin­de­ren - en met geloof had­den kunnen doormaken. Nu was ik opnieuw aanwe­zig voor de afslui­ting met de beide Missiones ad gentes" van Almere en Am­ster­dam-Uithoorn en leden van de ge­meen­schap van Haar­lem, die in de afgelopen weken de "redditio" hebben beleefd.

Echte palm­tak­ken 

De Fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie van Palm­zon­dag begon op een veld buiten de kerk met de Palm­wij­ding en het evan­ge­lie van de intocht in Jeru­za­lem. Aan het begin wer­den echte palm­tak­ken uit­gereikt, wat het geheel extra fees­te­lijk en bij­zon­der maakte. Daarna trokken we in pro­ces­sie de kerk binnen voor de vie­ring van de Eucha­ris­tie.

Homilie

In de homilie heb ik allen bedankt voor hun geleefd geloof waar­van zij in de redditio ge­tui­ge­nis had­den afgelegd. Veel leer­lin­gen vluchtten weg toen het moei­lijk werd en ook het volk en de lei­ders van het volk keer­den zich tegen Jezus. Wij zijn ge­roe­pen om de palm waar­mee we de Heer hebben toegejuichd vast te hou­den ook in tij­den van te­gen­spoed en lij­den, zodat het de palm van onze over­win­ning wordt, of eigen­lijk is het: een over­win­ning door Hem en in Hem, want alleen kunnen we die niet behalen.

Ik heb vele foto's ont­van­gen van deze vie­ring; ik laat er graag een selectie van zien.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug