Arsacal
button
button
button
button


Die laatste avond.....

Witte Donderdag

Overweging Preek - gepubliceerd: donderdag, 6 april 2023 - 702 woorden
Rustaltaar in de kathedraal
Rustaltaar in de kathedraal
Na de Eucharistie wordt het altaar ontbloot
Na de Eucharistie wordt het altaar ontbloot

De avond­mis van Witte Donder­dag is een bij­zon­der gebeuren, niet alleen door voet­was­sing maar ook de overgang van het fees­te­lijk begin met de ge­dach­te­nis van de in­stel­ling van de Eucha­ris­tie en het pries­ter­schap bij het Laatste Avondmaal naar de uit­tocht van het Sacra­ment naar het rustaltaar, waar de kerk met Jezus in de Hof van Olijven bid­dend verbon­den is. We ston­den stil bij de gevoelens van Jezus op deze laatste avond van Zijn aardse leven.

Homilie

Het gebod van de liefde is één

WITTE DONDERDAG

Afscheid

We vieren de laatste avond
van het aardse leven van Jezus.
Een laatste avond is heel vaak bij­zon­der,
we hoeven maar te denken
aan het afscheid van dier­ba­re over­le­de­nen
of het gemis van een echt afscheid,
ook dat telt zwaar.
Soms geeft een dier­ba­re
als die bij kennis is
op de laatste momenten
nog een speciale bood­schap mee:
een goede raad,
een wens, een woord
dat je rich­ting en lei­ding geeft.

Een twee­vou­dig gebod

Zo was het ook bij onze Heer Jezus Christus
die op deze laatste avond,
bij het Laatste Avondmaal,
het pries­ter­schap heeft inge­steld
en ons een twee­vou­dig gebod heeft gegeven.

Wat moet je doen
om als een goed christen te leven?
Waar gaat het om in het leven?

Het gaat op deze avond om een soort toespit­sing
van wat Jezus steeds had geleerd
aan de mensen die Hem waren gevolgd,
bij­voor­beeld als ant­woord
op de vraag wat het grootste gebod is.
“Bemin God en je naaste”,
is dan Zijn ant­woord
en Hij geeft daarbij aan
dat het om één gebod van liefde gaat.

Niet alleen de mede­mens

Als je alleen je mede­mens helpt
maar je hebt geen liefde tot God,
dan mis je een dimensie
in je liefde voor je naaste.
Want die naaste is een beeld van God
en dat betekent dat we altijd
weer ver­der moeten kijken
dan onze voor- of afkeuren,
onze gevoelens van sympathie of antipathie,
omdat we in die andere mens God ont­moe­ten
- ook in die nare persoon, in een mis­da­diger,
in een zon­daar, of in een persoon die ons niet ligt..
Daarom is de opdracht van een christen
om God in die ander te beminnen,
je liefde niet compleet te laten bepalen
door voor- en afkeuren, door lust of haat.

Geen Gods­liefde zon­der naasten­liefde

Als je aan de andere kant
zegt wel in God te geloven
maar je de liefde tot de naaste vergeet,
je als het ware opsluit
in een eigen wereld
en vol afkeer wegvlucht
van mensen en wer­ke­lijk­he­den
die niet aan de normen be­ant­woor­den,
dan vergeet je
dat Jezus Christus is geko­men
uit liefde voor de zon­daars
en zich vrijwillig zelfs slacht­of­fer
heeft laten maken
van kwade be­doe­lin­gen.
Zijn liefde voor mensen, voor alle mensen,
ging tot het uiterste
en dat is ons voor­beeld en onze in­spi­ra­tie­bron.

Slaven­werk

En zo is het op deze avond
dat Jezus ons
die beide gebo­den leert te onder­hou­den
die eigen­lijk één zijn.
Hij wast de voeten van Zijn leer­lin­gen;
dat was een verne­de­rend slaven­werk.
Dit slaven­werk werd het teken van dienst­baar­heid,
dat Hij ons wil mee­ge­ven,
een teken van nede­rig­heid en eenvoud:
Was de voeten van je naaste!
Dat wil zeggen: wees dienst­baar, liefde­vol,
laat je storen door de nood van je naaste,
wees betrokken op en bij je mede­mens.

Gods­ver­ering

En het tweede wat Jezus ons geeft
is het verzoek en de aanspo­ring
om te blijven doen
wat Hij heeft gedaan
bij het Laatste Avondmaal.
Het is een uit­no­di­ging
om de Eucha­ris­tie te blijven vieren,
de heilige Mis
als de hoogste daad van aanbid­ding
en van Gods­ver­ering.

Samen­vloei­end

In de Eucha­ris­tie zien we tege­lijk
hoe de liefde tot de naaste en de liefde tot God
samen vloeien in één gebod;
want wat wij vieren en wie wij eren
is Jezus Christus
die zich geeft ten einde toe
voor onze red­ding en verlos­sing.
De hoogste daad van Gods­ver­ering,
de Eucha­ris­tie,
betreft de hoogste daad van naasten­liefde,
het kruisoffer van Jezus.
Zo vloeien de beide dimensies
van het gebod van de liefde ineen.

Ontvang de liefde

“Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij Zijn enig­ge­bo­ren Zoon heeft gegeven” (Jo. 3, 16).
En dat deed Hij niet alleen toen, twee­dui­zend jaar gele­den,
maar ook nu,
iedere keer als je de Eucha­ris­tie viert
en als je Hem mag ont­van­gen in de heilige communie.
Ontvang Hem vandaag,
ont­vang in de heilige communie
heel de liefde van je hemelse Vader.

Terug