Arsacal
button
button
button
button


'Ik ben er voor je' - Vormsel in Lutjebroek

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 april 2023 - 266 woorden

Zater­dag­avond was ik voor het heilig Vormsel in Lutje­broek. Zeven­tien vor­me­lin­gen van Bo­ven­karspel, Hoog­karspel, Lutje­broek en Venhuizen had­den zich voor­be­reid op het ont­van­gen van dit sacra­ment. De vie­ring had als motto mee­ge­kre­gen: "Ik ben er voor je".

Uitvaart

Het kwam allemaal precies goed uit. Zater­dag­mid­dag was ik aanwe­zig geweest bij de uit­vaart van Huub Oosterhuis in de Wester­kerk, waar in­druk­wek­kende woor­den wer­den ge­spro­ken door onder meer Trijntje en Tjeerd Oosterhuis. Het was een Ekklesia vie­ring, met enkele katho­lie­ke ele­menten, naar ik begreep op verzoek van de over­le­de­ne: het Gre­go­ri­aans Requiem en In Paradisum en een absoute met wierook en wij­wa­ter. Ik heb er gebe­den voor de zielenrust van Huub Oosterhuis en om troost en kracht voor zijn vrouw en de familie, bij wie dank­baar­heid en liefde overheersten, maar voor wie het ook heel verdrie­tig was.

De vie­ring

De uit­vaart­vie­ring duurde ruim 2,5 uur maar gelukkig ging alles goed met de verbin­dingen en was ik weer op tijd in Lutje­broek. Daar zongen het kin­der­koor "De vrolijke uilen" en het jon­ge­ren­koor JOKO. Pastoor Andrea Geria en kape­laan Peter Piets waren bij de gebeds­vie­ring betrokken. Helaas was een van de vor­me­lin­gen ziek gewor­den met een opname in het zie­ken­huis; er werd aan haar gedacht in een speciaal gebed.

"Ik ben er voor je"

Thema van de vie­ring was "Ik ben er voor je", een dui­de­lijke ver­wij­zing naar de in Ex 3 geopen­baarde Gods­naam en naar de bete­ke­nis van het Vormsel­sa­cra­ment waarin de heilige Geest aan de harten van de vor­me­lin­gen wordt meege­deeld om aan hen wijs­heid, kracht, liefde, geloof te geven voor hun ver­dere levensweg.

Van harte proficiat aan alle vor­me­lin­gen!

Terug