Arsacal
button
button
button
button


Oud katholieken op bezoek in de katholieke kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 20 april 2023 - 155 woorden
groepsfoto van oud-katholieken en rooms-katholieken
groepsfoto van oud-katholieken en rooms-katholieken

Donder­dag 20 april vierde het oud-katho­lie­ke bisdom Haar­lem zijn tra­di­tio­nele dagje uit en kwam op bezoek in de katho­lie­ke Sint Bavo­kathe­draal, onder lei­ding van bis­schop Dick Schoon.

Het bezoek bestond uit drie onder­de­len: de groep van pastoors, diakens en wederhelften kreeg eerst een rond­lei­ding door ka­the­draal van Stefan van Rijt, die eigen­lijk alles weet van dit prach­tige bouw­werk. In deze tijd ver­ga­derde in het bis­schops­huis de pries­ter­raad van het rooms-katho­lie­ke bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De leden daar­van maakten het ver­dere pro­gram­ma mee.
Om 16.00 uur baden allen ge­za­men­lijk de vespers, gezeten in de koor­banken van de ka­the­draal. Aan­slui­tend hebben we een groeps­foto gemaakt.
In het bis­schops­huis was daarna een in­for­meel samen­zijn onder het genot van een drankje. Dat verliep in een aller­ple­zierigste sfeer. Mgr. Dick Schoon bood me een nieuwe publi­ca­tie aan van zijn hand en het re­sul­taat van de dialoog tussen Rooms Katho­lie­ken en Oud-Katho­lie­ken over de kerk.

De oud-katho­lie­ke groep ver­trok ver­vol­gens naar een gerenommeerd Haar­lems restaurant...

Terug