Arsacal
button
button
button
button


De gedachten en gevoelens van het Hart van Jezus

Overweging Preek - gepubliceerd: vrijdag, 7 juni 2024 - 682 woorden
H. Hartaltaar in de kathedraal
H. Hartaltaar in de kathedraal

In de ka­the­draal vier­den we het Hoog­feest van het H. Hart van Jezus met een door de cantor mooi gezongen Mis en we ston­den stil bij de gedachten en gevoelens van het hart van Jezus.

 

WAT VOOR LIEFDE?

H. HART

Lijden en liefde

Vandaag staan we stil
bij het ge­krui­sig­de en geopende Hart van Jezus.
Ge­krui­sigd wil zeggen dat Hij lijdt
- daarover hoor­den we in het evan­ge­lie -;
het is een lij­den uit liefde
en dat zal ie­der­een die liefheeft
een klein beetje kunnen verstaan,
omdat er geen liefde kan bestaan
zon­der lij­den;
wie liefheeft moet ook lij­den.

De liefde van Jezus leren kennen

In Zijn hart vind je
de ondoorgron­de­lijke rijkdom van de Christus,
zegt Paulus ons vandaag.
Als je toch eens de breedte en de lengte,
de hoogte en de diepte
van de liefde van Jezus Christus
zou leren kennen,
wenst die­zelfde Paulus ons toe.

Voeling hou­den

Rust dus aan het Hart van Jezus Christus,
zodat je voeling hebt
met de gedachten en gevoelens van Zijn Hart.

De uit­no­di­ging van Paulus wil zeggen:
Blijf dicht bij Mij,
bij die gevoelens en gedachten van Mijn hart,
om je niet zó bezorgd te maken
dat je zelf zorgt
en niet Mij laat zorgen,
of aan de andere kant:
om niet egoïstisch op je eigen rust,
je eigen gemak en je eigen dingen gericht te zijn,
in plaats van het zachte juk van Christus op je te nemen.
Christus woont in je hart
als je gewor­teld en gegrondvest blijft
in de liefde, zegt ons opnieuw Paulus.
Liefde is uit­gaand, gericht op anderen
en op de ander;
liefde is tot het uiterste beleefd
door Jezus op het kruis.
Dat is ene liefde die loslaat en overgeeft.

Doe het niet te veel zelf

Want je kunt zo bezig zijn met de dingen,
dat alles tezeer je eigen winkel wordt,
jij vindt dat dit moet en dat zal...,
dan is het eigen­lijk niet meer zozeer
de Heer die in en door jou handelt,
het is te weinig overge­ge­ven, afgestaan,
te veel je eigen recept gewor­den.
Daarom ook dat de meesters van het gees­te­lijk leven zeggen
dat je alles een beetje lui moet doen,
actief zijn, zeker
maar passief, ont­van­gend leven,
dan komt het van Hem.

Kind-zijn

Vandaar ook dat die gesteltenis van het Hart van Jezus
wordt geopen­baard aan kin­de­ren:
daarom heet God onze Vader
omdat wij ge­roe­pen zijn
ons de gesteltenis van kin­de­ren eigen te maken.
Kin­de­ren zijn af­han­ke­lijk,
zij ont­van­gen,
zij wor­den geholpen,
er wordt voor hen gezorgd
en zij vin­den het heel na­tuur­lijk dat dit zo is
en dat zij niet alles zelf kunnen.
Wees als een kind:
Geef het af, geef het over!

“Secundum cor tuum”,

volgens Uw Hart,
“Heer, geef dat mijn denken, spreken en han­de­len
mag zijn volgens Uw Hart,
dat wil zeggen: “zacht­moe­dig en nederig”,
vanuit gevende liefde,
liefde die ook kan lij­den.
Dat is de gesteltenis van het Hart van Jezus
waar­mee Hij de zonde heeft overwonnen.
De oerzonde heeft Jezus daar­mee overwonnen.
Die erfschuld waar­mee de mens­heid is belast:
de hoogmoed, je zelf doen gel­den,
niet dienen, maar heersen,
die is precies tegen­ge­steld
aan de gesteltenis van het Hart van Jezus,
die juist kwam om te dienen en liefde te geven.

Jouw gevoelens en Zijn gevoelens

Ga van Jezus uit naar de mensen,
met de gevoelens van Zijn Hart,
en van de mensen weer naar Hem
om alles neer te leggen bij Hem,
alles af te geven aan de liefde van Zijn heilig Hart.

Moet je lij­den?
Zie hoe Zijn hart met doornen gekroond is,
hoe Zijn zijde wordt doorstoken met een lans.
Wordt een bij­zon­dere uiting van liefde van je gevraagd?
Zie hoe Zijn Hart vol liefde naar ons allen uitgaat.
Ben je moe? Rust aan Zijn Hart,
Hij zal je rust en ver­lich­ting geven.
Zijn er mensen die zeuren, die las­tig zijn?
De gedachten van Zijn Hart
gel­den alle geslachten,
Hij wil hen red­den van de dood,
Hij zal hun voedsel geven.

Berouw is liefde

Na­tuur­lijk zijn wij allen zwakke mensen,
met onze fouten en gebreken.
Daarom is een berouw­vol hart
net zo mooi als een liefde­vol hart.

Laten we vragen dat ons hart
steeds meer mag gelijken op Zijn hart

Terug