Arsacal
button
button
button
button


Feestelijke vormselviering in Blaricum

jongeren dekenaat Gooimeer

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 15 juni 2024 - 352 woorden
tijdens de vormselviering
tijdens de vormselviering
Feestelijke vormselviering in Blaricum
Feestelijke vormselviering in Blaricum

Zater­dag­och­tend 15 juni werd in de Sint Vitus­kerk in Blaricum het heilig vormsel gevierd van 26 jon­ge­ren uit het dekenaat Gooimeer (behalve Almere). Een fees­te­lij­ke vie­ring in een goedgevulde kerk met zang van het koor Vamos onder lei­ding van Bas Menninga.

Pa­ro­chies

De Eucha­ris­tie­vie­ring was bij­zon­der goed geor­ga­ni­seerd en ver­zorgd. De 26 vor­me­lin­gen, allen middel­ba­re scholieren, kwamen uit de samen­wer­kende pa­ro­chies van Naar­den-Bussum, Blaricum, Huizen en Laren. Pastoor-deken Carlos Fabril, pastoor Nico van der Peet en de kape­laans MIkel Palic, Javier Acuña Acuña en Juan Ignacio Jiménez Walker con­ce­le­breer­den.

Vamos en vormsel­be­ge­lei­ders

Vamos zong mooie en toepas­se­lijke lie­de­ren, begeleid door Martijn Wolters op de piano en Christianne Reijn­ders op de fluit. Maar er zijn na­tuur­lijk meer mensen die zich voor het vormsel hebben ingezet. Ik ken niet alle namen, maar: Alle bege­lei­ders van het vormsel­pro­ject en alle vrij­wil­li­gers dank ik harte­lijk voor hun inzet!

Voor­be­rei­ding

De avond voor de vormsel­vie­ring was er oefenen geweest en een mooie biecht­vie­ring. Over het alge­meen vin­den de jon­ge­ren het ont­van­gen van het sacra­ment van de biecht een mooie en waarde­volle erva­ring.

Waarom het vormsel?

In de homilie ston­den we er bij stil dat je in het leven niet met de stroom mee moet gaan om een goed mens te zijn. De wereld houdt ons voor geld te verdienen, rijk te wor­den, mooi te zijn en leuke dingen te doen. Maar het leven bestaat ook uit offers brengen en om een goed mens te kunnen zijn, moet je soms keuzes maken tegen de stroom in en soms moet je sterk zijn in lij­den en verdriet. Om goed en met wijs­heid en inzicht te kunnen kiezen en krach­tig een goede weg te kunnen volgen, krijgen we in het vormsel de heilige Geest.

Youcat

Pastoor Nico van der Peet en een vor­me­ling (Eloïse) deden een mooi ope­nings­woord; tot besluit sprak deken Carlos Fabril en reikte een vor­me­ling een cadeautje uit aan de vormheer. In een lange pro­ces­sie verlieten we het kerk­ge­bouw. Gelukkig was het buiten droog en zonnig. Voor de kerk maakten we groeps­foto's en kregen de vor­me­lin­gen de Youcat, een geloofs­boek voor jon­ge­ren.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug