Arsacal
button
button
button
button


Vertrouw op de vruchten van het goede dat je doet!

Vormselviering in Amsterdam Nieuw West

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 juni 2024 - 606 woorden
Ontmoeting met de parochianen
Ontmoeting met de parochianen
Vertrouw op de vruchten van het goede dat je doet!
het koor
het koor

De St. Paulus­kerk in Am­ster­dam Nieuw West is een plaats waar ver­schil­lende katho­lie­ke ge­meen­schappen samen komen voor de Eucha­ris­tie­vie­ring. Het is de paro­chie­kerk van de pa­ro­chie van Am­ster­dam Nieuw West, "De vier Evan­ge­listen". Daar was ik zon­dag 16 juni voor het heilig vormsel en ont­moe­ting met de paters Salesianen en de pa­ro­chie­ge­meen­schap.

Waar­de­ring

De der­tien vor­me­lin­gen waren goed voor­be­reid. Ook zij had­den een mooie boete­vie­ring gehou­den en het sacra­ment van de biecht ont­van­gen, zoals te­gen­woor­dig gelukkig wel bijna overal het geval is. Ik ben er dank­baar voor dat ik zo'n toename mag zien van jonge mensen die dit be­lang­rijke sacra­ment weten te waar­de­ren.

Kasper, één van de vor­me­lin­gen gaf aan het einde van de vie­ring een mooi per­soon­lijk ge­tui­ge­nis waarin hij nog iets meer van de voor­be­rei­ding ver­telde. Ik dank de bege­lei­ders die samen met de paters Simon, Andy en Luc zich hier­voor met geloof en liefde hebben ingezet.

Twee gedaanten

De Eucha­ris­tie­vie­ring zelf was fees­te­lijk. Het koor van Couples for Christ - een ge­meen­schap die ook in deze kerk samen komt - kan mooi zingen en dat koor luisterde de vie­ring met hun Engels­ta­lige lie­de­ren op. Pater Luc Sermeus en pater Simon Nongrum con­ce­le­breer­den. Pater Andy Jebarus had de H. Mis in de Boom­kerk maar hij kwam erbij tegen het einde van de pa­ro­chie-ont­moe­ting. De vor­me­lin­gen gingen onder twee gedaanten te communie, door indo­ping en dus op de tong. Ook dat was een mooie gedachte bij de ont­vangst van dit initiatie­sa­cra­ment van het vormsel.

Vertrouw op de vruchten

Het evan­ge­lie was dat van de zon­dag: Mc. 4, 26-34 over het zaad dat ontkiemt en opschiet, zon­der dat we weten hoe dat gebeurt; en over het mosterd­zaadje dat "het allerkleinste zaadje op aarde"is, maar enorm groot wordt als het uitgroeit. In de preek stond ik bij dit evan­ge­lie stil.

Goede zaadjes moeten we allen zaaien door de goede dingen die we doen. Het re­sul­taat zien we vaak niet meteen en soms lijkt al ons gezwoeg niets op te leveren. Maar, heb geduld! Wat de goede zaadjes die je uitzaait doen in het hart van mensen, weten we vaak niet; soms komt dat er jaren olater pas uit. Wij moeten gewoon zaaien, goede dingen doen in de kracht van de heilige Geest. Vraag de Geest om wijs­heid en inzicht, om de goede dingen te kunnen doen en laat de rest aan God over!

Ont­moe­ting

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring en de fotosessies, was er een ont­moe­ting met de pa­ro­chi­anen bij de koffie en thee. Daar kwam bij de mensen van de Marcus­kerk die er waren, ook pijn naar voren over het sluiten van die kerk. Dat is goed te begrijpen, want het is ook verdrie­tig. Laten we hopen en bid­den dat er veel meer mensen naar de kerk komen en ook finan­cieel bijdragen om het kerk-zijn ook op iets lan­gere termijn moge­lijk te maken! Wat dat betreft, is het groeiende aantal jon­ge­ren dat katho­liek wordt, mooi en bemoe­digend.

Ver­schil­lende ge­meen­schappen

De Paulus­kerk wordt in ieder geval goed gebruikt: naast de ter­ri­to­ri­ale ge­meen­schap - De 4 Evan­ge­listen - kerken er de Poolse pa­ro­chie, Couples for Christ en éénmaal per maand twee kleinere groepen: de Oegandese gemeenchap en de Antilliaanse ge­meen­schap "Parokia Santa Ana". Iedere zon­dag zijn er dus drie of vier HH. Missen, op tij­den die erg geschikt zijn voor mensen die willen uitslapen, want de vroegste Mis is om 10.00 uur.

En ver­der...

Tenslotte bezocht ik de kin­de­ren die bijeen waren voor catechese en een ver­wer­king van het evan­ge­lie van de dag.

Na de bij­een­komst was er nog een maal­tijd met de paters Salesianen en de catecheten en mede­wer­kers van het vormsel.

Mijn harte­lijke felici­ta­ties aan alle vor­me­lin­gen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug