Arsacal
button
button
button
button


Pastoor Kees Hulsebosch overleden

Een markante priester is heengegaan...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 juni 2024 - 313 woorden
Pastoor Hulsebosch: een spontaan moment na een vormselviering
Pastoor Hulsebosch: een spontaan moment na een vormselviering
tijdens een Vormselmis
tijdens een Vormselmis
Pastoor Kees Hulsebosch overleden

In de nacht van 20 op 21 juni is pastoor Kees Hulse­bosch na een ziek­bed overle­den, de pastoor van Warmen­hui­zen en Bur­ger­brug. Hij zou in ok­to­ber 80 jaar gewor­den zijn. Een mar­kante pries­ter is van ons heen­ge­gaan. Moge hij rusten in vrede!

Late roe­ping

Pastoor Hulse­bosch was een zoge­noemde "late roe­ping". Na een succes­volle loop­baan als accountant, begon hij op latere leef­tijd aan de filo­so­fie- en theo­lo­giestudie op het semi­na­rie. Hij werd op 63 jarig leef­tijd tot pries­ter gewijd door mgr. Jozef Punt in de Haar­lemse ka­the­draal.

Warmen­hui­zen en Bur­ger­brug

Na zijn pries­ter­wij­ding werd hij al gauw admini­strator van de pa­ro­chie van de HH. Ursula en gezellen te Warmen­hui­zen en de Onze Lieve Vrouw Geboorte­paro­chie te Bur­ger­brug. Dat is hij tot het einde van zijn leven ge­ble­ven. Daar­naast was hij vele jaren lid van de Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den van het Groot­semi­narie en had hij zit­ting in de Raad van het pensioen­fonds Neder­landse Bis­dom­men. Zijn hele leven had hij samengewoond met zijn oudere zus. Haar over­lij­den was een groot verlies voor hem. Eind vorig jaar werd hij­zelf ziek. Toen dui­de­lijk werd dat hij niet meer beter zou wor­den, was hij daar heel nuchter en overge­ge­ven in, ver­trouwend op de vol­tooi­ing in het eeuwig leven.

Recht door zee

Hij was met hart en ziel pries­ter en pastoor, recht door zee, trouw aan het katho­lie­ke geloof en de kerk en heel verbon­den met het bisdom. Ik vermoed dat het dit jaar de eerste keer was dat hij door ziekte de Chrisma­mis moest overslaan. We zijn hem dank­baar dat hij nog zoveel jaren in de wijn­gaard van de Heer heeft gewerkt.

Moge de Heer nu tot zijn die­naar zeggen: Ga binnen in de vreugde van je Heer!

De Pontificale H. Mis van requiem vindt plaats op don­der­dag 27 juni om 14.15 uur in de kerk van de HH. Ursula en Ge­zel­lin­nen, Dorps­straat 179 te Warmen­hui­zen. Voor de pries­ters is er gelegen­heid te con­ce­le­breren.

Terug