Arsacal
button
button
button
button


Vuur van de Geest voor vormelingen in Heemskerk

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 juni 2024 - 299 woorden
met de priesters en diaken en het catechese-team
met de priesters en diaken en het catechese-team
Foto na afloop
Foto na afloop
Vuur van de Geest voor vormelingen in Heemskerk

In de Maria­kerk in Heems­kerk was op zater­dag­avond 22 juni het heilig vormsel van de vor­me­lin­gen van Heems­kerk en Beverwijk; acht­tien tieners ont­vingen deze avond dit sacra­ment, drie anderen ont­van­gen het elders. Een mooie vie­ring met een goedver­zorgde li­tur­gie.

Ge­loofs­be­lij­de­nis

Het jon­ge­ren­koor JKH (Jon­ge­ren­koor Heems­kerk) ver­zorgde de zang met mooie en toepas­se­lijke gees­te­lij­ke lie­de­ren. Ze hebben het goed gedaan! Ook de 18 vor­me­lin­gen waren goed voor­be­reid door het catechese­team met kape­laan Jaider. Na afloop maakten we een foto met de vormsel­be­ge­lei­ders (zie foto hiernaast) In de kerk hingen de grote teke­ningen die ervan getuig­den dat de vor­me­lin­gen in de catechese met de ge­loofs­be­lij­de­nis bezig waren geweest (zie foto). Vier van de vor­me­lin­gen deden ook hun eerste heilige communie.

Het pas­to­rale team

Vader Tesfayoannes (de pries­ter voor de Eritrees katho­lie­ken die in Heems­kerk woont) en kape­laan Jaider Chantré Sanchez con­ce­le­breer­den, diaken Marcel de Haas assis­teerde. Vóór de H. Mis was ook pastoor Ruben Torres aanwe­zig om me te begroeten en met elkaar wat te eten, maar hij moest daarna voor de H. Mis naar de Apostel­kerk waar ze de onlangs overle­den pastoor Henk Niesten zeer missen.

Vrijwlli­gers

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring wer­den de foto's gemaakt, niet alleen van alle vor­me­lin­gen, maar ook een met alle ouders en peet­ou­ders erbij en van ver­schil­lende vor­me­lin­gen afzon­der­lijk. Na afloop hebben we nog even samen gezeten met de koster, de verant­woor­de­lijken voor de huis­hou­ding en de vormsel­be­ge­lei­ders. Ik ben dank­baar voor al die onmis­ba­re vrij­wil­li­gers!

Band van ver­trouwen

Van harte felici­teer ik alle vor­me­lin­gen en degenen die hun eerste h. communie hebben gedaan! Dat de Geest hen moge blijven gelei­den en dat hun band van ver­trouwen met Jezus mag groeien, dan hebben zij een goede steun als het eens moei­lijk is en tegen zit in het leven, want ook die dagen zullen komen...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug