Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij het kapittel van de paters Spiritijnen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 24 juni 2024 - 211 woorden

Maan­dag 24 juni was ik in Nieuwkuijk voor de bis­schop­pen­ont­moe­ting van het Focolare en het kapit­tel van de paters van de heilige Geest (Spiri­tijnen). Tijdens het kapit­tel sprak ik over de uit­dagingen van de missio­naire kerk.

Ge­roe­pen en gezon­den

Met vijf bis­schop­pen waren we aanwe­zig voor de be­zin­nende bij­een­komst van het Focolare waar wer­den ont­van­gen door Beatriz Lauenroth en Gerard van Meel. We wissel­den van gedachten naar aan­lei­ding van een toe­spraak van de presi­dente van de Focolare­be­we­ging, Margaret Karram: "Ge­roe­pen en gezon­den", kregen een ver­slag van de interreli­gi­euze dialoog in Timisoara en hoor­den over "Brevet van Vermogen", een organi­sa­tie die mensen helpt om hun vermogens in te zetten en een Maat­schap­pe­lijke Dienst­tijd (MTD) te doen in Nieuwkuijk.

Kapit­tel

In de mid­dag woonde ik en deel van de kapit­tel­bij­een­komst bij waar ik sprak over de uit­dagingen van het kerk-zijn in onze tijd in de westerse samen­le­ving en het belang van missio­nair kerk-zijn wat een eigen voor­be­rei­ding vraagt en waarin com­mu­ni­ca­tie een be­lang­rijke factor is. Na de bij­een­komst en de groeps­foto hebben we samen gegeten en besloten met een gebed en zegen.

Roots

De veer­tig Spiri­tijnen bestaan in Neder­land voor de helft uit mis­sio­na­rissen met roots in Afrika die werk­zaam zijn in de bis­dom­men Den Bosch, Rotter­dam en Haar­lem-Am­ster­dam (Meer­liede en de portugese ge­meen­schap).

Terug