Arsacal
button
button
button
button


De kerk is geen Titanic!

Pausmis in Den Haag

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 30 juni 2024 - 425 woorden
De kerk is geen Titanic!
Vendelgroet bij de Nuntiatuur
Vendelgroet bij de Nuntiatuur
De kerk is geen Titanic!

Zondag 30 juni werd in de zon­dags­mis in de Sint Jacobus­kerk aan de Park­straat in Den Haag de ver­jaar­dag van de paus­keuze van paus Fran­cis­cus her­dacht met de Apos­to­lisch Nuntius, de bis­schop­pen en de kar­di­naal als predi­kant. Die vergeleek de kerk met de Titanic. Staat de kerk op het punt te ver­gaan?

Niet als de Titanic

Het leek er wel even op in de preek van de kar­di­naal. Die beschreef de situatie waarin de kerk ver­keert als de reis van de Titanic. Waar Pius XII nog de diplo­ma­tieke invloed had om de overheer­sing van het communisme over Europa te beperken, is die invloed in de hui­dige crisissen minimaal. En het ker­ke­lijk leven is sterk terug gelopen. De kar­di­naal vergeleek de situatie van de kerk met de zinkende Titanic waar­van alleen nog een puntje boven water komt, voordat die helemaal zonk. Zal het zo gaan met de kerk? Gelukkig was het ant­woord van de kar­di­naal op de door hem gestelde vraag: nee! De Heer heeft beloofd dat de poorten der hel de kerk niet zullen overwel­digen en dat Hij bij haar zal zijn tot het einde der tij­den. Daar mogen en moeten we op ver­trouwen!

Bis­schop­pen, Am­bas­sa­deurs, Gildes en meer

Bij de Eucha­ris­tie­vie­ring was behalve kar­di­naal Willem Eijk, na­tuur­lijk de Apos­to­lisch Nuntius aanwe­zig, Aarts­bis­schop Paul Tschang In-Nam, die de gastheer is. Ver­schil­lende leden van het Corps Diplomatique waren erbij evenals de pries­ter-broer van de Nuntius, die enige tijd op bezoek is. Onze emeritus-bis­schop Mgr. Jozef Punt was even­eens aanwe­zig en con­ce­le­breerde, evenals mgr. Ad van Luijn sdB - die op 10 au­gus­tus ver­schil­lende grote jubilea viert: 60 jaar pries­ter, 70 jaar salesiaan en 30 jaar bis­schop -, mgr. Gerard de Korte en mgr. Everard de Jong. Ook mgr. Wiertz was erbij. Diaken Henk van Zoelen assis­teerde. De gildes van Sint Antonius en Sint Sebastianus uit Gemert gaven acte de présence tij­dens de hoog­mis en nader­hand bij de Apos­to­lische Nuntiatuur. Heel fees­te­lijk is hun vendelzwaaien en vendel­groet en hun presentie tij­dens de Mis.

Woord van de Apos­to­lisch Nuntius

Aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring sprak de Nuntius een woord van dank uit aan allen die zich voor de vie­ring had­den ingezet en hij nodigde uit tot een applaus voor het voor­tref­fe­lijke koor. Bovenal stond hij stil bij het pon­ti­fi­caat van paus Fran­cis­cus en zijn ver­diensten voor de Kerk.

Ontvangst op de Nuntiatuur

Na de Mis en een ont­moe­ting met mede­wer­kers en vrijwili­gers in de pastorie van de St. Jacobus­kerk, wer­den de bis­schop­pen en de Gildes op de Nuntiatuur ont­van­gen. Daar vond het tra­di­tio­nele vendelzwaaien plaats en was er een lunch.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug