Arsacal
button
button
button
button


Het huwelijk: een prachtige roeping!

Huwelijksviering Jordi en Danique

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 6 juli 2024 - 897 woorden

Zater­dag­mid­dag om 13.00 uur vond in de St. Vitus­kerk in Hilversum de huwe­lijks­vie­ring plaats van Jordi Joosten en Danique Eijsbouts, in aanwe­zig­heid van vele fami­lie­le­den en vrien­den. Ver­schil­lende pries­tervrien­den van het bruidspaar con­ce­le­breer­den. Maar wat is de waarde van een ker­ke­lijk huwe­lijk? En wat is de missie van gehuw­den?

Pries­ters

De Eucha­ris­tie­vie­ring was bij­zon­der mooi ver­zorgd met een prach­tig li­tur­gie­boekje, de nodige acolieten en prach­tige zang en orgelspel van Erik Jan Eradus. Onder de pries­ters waren kape­laan Teun Warnaar die het bruidspaar had voor­be­reid, ple­baan Floris Bun­scho­ten, de oud-pastoor van Jordi deken Eduard Moltzer, kape­laan Mikel Palic, kape­laan Javier Acuña Acuña en kape­laan Juan Ignacio Jiménez Walker. In de kerk waren ook pastoor-deken Jules Dresmé en pastor Elroy Kaak aanwe­zig.

Rozen­krans

Na de intocht van de pries­ters en acolieten stond de bruidegom bij het altaar te wachten op de bruid die aan de hand van haar vader naar voren kwam. De bruid en bruidegom spraken de huwe­lijks­be­lof­ten zelf uit en tij­dens de huwe­lijks­ze­gen na het Onze Vader werd een grote rozen­krans over hen gelegd, een gebruik dat in som­mi­ge culturen verbreid is en dat het bruidspaar waar­deerde. Na het bezoek aan het Maria-altaar, tekende het bruidspaar achter in de kerk zelf het huwe­lijks­re­gis­ter. Buiten de kerk stond een grote witte limousine klaar en werd het bruidspaar met gejuich begroet en er wer­den natuurliijk foto's gemaakt. De wind was sterk maar gelukkig was het droog.

Proficiat!

Van harte fe­li­ci­te­ren we het bruidspaar. Jordi heef tin het verle­den voor het jon­ge­ren­pas­to­raat gewerkt en zal dat wer opnemen samen met werk­zaam­he­den op de afdeling kerkop­bouw.

Homilie

Een vreugde!

EUCHARISTIEVIERING WAARONDER HUWELIJKSSLUITING VAN JORDI JOOSTEN EN DANIQUE EIJSBOUTS


Beste Danique en Jordi, broe­ders en zusters,

Het is voor ons allen een vreugde
dat we getuigen mogen zijn van jullie liefde
en van het verbond dat jullie gaan sluiten.

De WJD

De Wereld­jongen­da­gen zijn voor vele jon­ge­ren
een grote genade geweest,
een plaats waar ze iets bij­zon­ders hebben mee­ge­maakt.
Ook jullie is dat over­ko­men.
Daar begon de liefde.

Hoofd­personen

Jullie zetten vandaag een heel goede en mooie stap
voor Gods aange­zicht.
Zelf zijn jullie de hoofd­personen,
jullie beloven elkaar jullie liefde
en het is door jullie ja-woord
dat het sacra­ment van het huwe­lijk tot stand komt.
Jullie zijn degenen die het doen!
Nee, niet de pries­ter, niet de bis­schop,
al ben ik hier wel als getuige namens de kerk,
ten overstaan van wie jullie trouwen,
en ik zal jullie huwe­lijk zegenen!

Een geschenk

Maar na­tuur­lijk doen jullie het ook weer niet alleen.
Al het goede en mooie
dat je in je draagt
en dus bovenal de liefde,
is een geschenk van God.
Zo is het ook vandaag: Hij is hierbij!
Behalve wat jullie zelf doen
- door de instem­ming,
het ja-woord dat jullie aan elkaar geven -,
is het God die jullie in het huwe­lijk verbindt.

Meer dan de som van de delen

Jullie huwe­lijk is dus meer
dan de som van de delen,
meer dan jullie twee samen.
Want er ont­staat vandaag een sacra­ment,
een een­heid die jullie als personen te boven gaat,
en het gaat om liefde
die niet alleen uit jezelf komt,
die liefde is ook en vooral een cadeau.

Werk­woord

Toch zullen jullie zelf ook iets moeten doen,
liefde is een werk­woord.
Liefde is jezelf geven
in duizend kleine dingen
en je her­ne­men
als je egoïstisch bent geweest.
Liefde is een groei­mo­del!
Lief­heb­ben is praten, verzoenen en ver­ge­ven

Een missie

Jullie sluiten jullie huwe­lijk
voor God en voor de kerk­ge­meen­schap.
En dit verbond is niet alleen iets
van jullie zelf en voor jullie zelf.
Door God aan elkaar verbon­den,
ont­van­gen jullie vandaag ook
een eigen missie als gehuw­den.
Wat is jullie missie?
Na­tuur­lijk zijn jullie verbon­den
om elkaar gelukkig te maken
en elkaar te steunen, ook in het geloof.
Wie samen bidt, blijft samen behou­den!

Kin­de­ren

En als jullie kin­de­ren mogen krijgen,
begint er weer een nieuwe fase:
dan ervaar je het won­der,
jullie liefde krijgt han­den en voeten
in een nieuwe mens,
waar je alle twee “in zit”.
Dat kind is weer een gave, een cadeau
en een prach­tige missie.

De kern van die missie?
Tijd voor God, tijd voor elkaar, tijd voor je gezin.

We zijn druk...

Twee kersverse ouders
kwamen in een speel­goed­win­ken.
“We zijn allebei druk,
dus we zoeken iets voor ons kind
waar het blij van wordt,
waar het heel lang mee bezig kan zijn
en waardoor het niet gevoel heeft
alleen te zijn”.
“Sorry”, zei de verkoopster,
“ouders verkopen we niet”.

Een terug­blik...

Dit is ook wel een dag om even terug te kijken.
We denken er in dank­baar­heid aan
wat jullie ouders voor jullie hebben betekend
en nog steeds betekenen.
Die basis werkt weer door
in jullie leven,
want de liefde die ons gegeven wordt
blijft altijd bij ons
en liefde die we geven
is de enige die we hou­den.

Zaadjes

Jullie staan dus vanaf vandaag in het leven
als man en vrouw,
het huwe­lijk is voor de kerk
een grote en be­lang­rijke roe­ping.
Maar we gaan niet voor het perfecte plaatje,
we doen het nu eenmaal met vallen en opstaan.

Een bruidspaar ging naar de wensen­win­ken.
Geef ons geluk, een mooi gezin, ge­zond­heid,
voorspoed in het leven,
vroeg het bruidspaar daar.
“Ik verkoop alleen de zaadjes”,
ant­woordde de engel achter de toon­bank,

Ik wens jullie toe dat jullie samen
met Gods hulp
sterk zullen staan,
dat de mooie zaadjes in jullie leven
zo zullen opbloeien
en jullie een mooie toe­komst kunnen bouwen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug