Arsacal
button
button
button
button


De gaven van de Geest en onze inzet

Vormselviering in Bovenkerk

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 6 juli 2024 - 341 woorden
De gaven van de Geest en onze inzet
het koor
het koor
De Pietà
De Pietà

Zater­dag­avond 6 juli was de Vormsel­vie­ring in de bijna helemaal weer her­stelde St. Urbanus­kerk van Boven­kerk. Die kerk werd in sep­tem­ber 2018 door vuur verwoest maar is daarna weer opge­bouwd en ziet er prach­tig uit. Veer­tien vor­me­lin­gen ont­vingen het sacra­ment van de helige Geest. Drie anderen kon­den er door omstan­dig­he­den niet bij zijn en wor­den volgende week door Deken Jonger­den gevormd.

Pietà

Nog steeds komt er iedere keer weer iets bij in de kerk van Boven­kerk. Zo was dit keer de Pietà klaar en terug geplaatst (foto). Ook de schil­derijen van de kruis­wegs­ta­ties zijn iedere keer als ik er kom, completer!

Voor het eerst

Diaken Eugène Brussee had de vormselvoor­be­rei­ding geleid met Angelique Poortvliet die als cate­chiste-in-oplei­ding stage doet in de pa­ro­chie. Pastoor-deken Eugène Jonger­den con­ce­le­breerde en pas­to­raal-assis­tente Dea Broersen had even­eens een bij­zon­der aan­deel in de vie­ring. Het koor was een combinatie van koren Elcerlyc en Aurora, voor het eerst in deze samen­stel­ling en dat ging prima!

Open staan

In de preek stond ik stil bij de symbolen van de heilige Geest: de duif en het vuur. De duif herinnert ons aan de nood­zaak om te bid­den om vrede in de wereld die steeds oorlogs­zuch­tiger schijnt te wor­den. Om de gaven van de heilige Geest te ont­van­gen, is be­lang­rijk daarvoor open te staan. De mensen van de vader­stad van Jezus kon­den niet ver­der kijken dan de jongen die zij kende. Zij ston­den niet open en Jezus kon er geen won­der doen. Zo is het ook met ons: God kan geen won­der doen in ons leven als wij niet open staan.

Talenten en door­zet­ten

Aan de hand van het voor­beeld van een jonge voetballer, ston­den we stil bij wat nodig is in het leven: we hebben allemaal gaven gekregen van God, talenten. De één deze, de ander die. Met door­zet­tings­ver­mo­gen en volhar­ding moeten we met die talenten woekeren maar altijd met onze beide benen op de grond blijven staan: blijf envou­dig en nederig!

Van harte felici­teer ik alle vor­me­lin­gen en hun families en hun pa­ro­chiege­meenchap!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug