Arsacal
button
button
button
button


Bijeenkomst regiovertegenwoordigers op De Tiltenberg

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 29 mei 2013 - 214 woorden
kerk in Almere
kerk in Almere

Woens­dag 29 mei vond op De Tilten­berg een bij­een­komst plaats van de vertegfenwoor­digers van de regio's in het bisdom in het kader van het proces van fusie of personele unie dat eind van dit jaar moet zijn afgerond. De ene regio is verder dan de andere; de nodige regio's kiezen voor fusie van de gehele regio, sommige voor een personele unie, in andere regio's fuseren twee groepen pa­ro­chies of komen tenminste tot een personele unie.

Deze moge­lijk­he­den zijn er, mits de keuzes passen binnen het grotere geheel. Daarover zal de Bis­schop uit­ein­delijk oor­de­len in het najaar. Ook over de status van de eigen kerk kan binnen de regio wor­den ge­spro­ken. Vanuit het bisdom is op basis van alle gegevens een indeling gemaakt in A, B en C kerken, als uitgangs­punt voor gesprek over de toe­komst van de kerk­ge­bouwen. Gedurende de mid­dag wer­den de uitgangs­pun­ten van dit proces nogmaals toe­ge­licht door de leden van de Dio­ce­sane Com­mis­sie voor Regio­vor­ming (Mgr. M. de Groot, drs. E. Duijsens, drs. M. Frederiks, J. Hoekstra) en de dekenale coördinator, mw. D. Broersen.

Er was vooral ruimte voor allerlei vragen die wor­den opge­roe­pen door het proces zodat de regio-ver­te­gen­woor­digers goed op de hoogte zijn van de impli­ca­ties van het proces en dat weer binnen hun regio goed kunnen uitleggen.

Terug