Arsacal
button
button
button
button


Getuigschriften uitgereikt

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 juni 2013 - 107 woorden
behalve de kandidaten, links onder rector G. Bruggink, geheel rechts studieleider D. Wienen
behalve de kandidaten, links onder rector G. Bruggink, geheel rechts studieleider D. Wienen

Tijdens de studie­dag van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut wer­den ver­schil­lende getuig­schriften uitgereikt. Een diaken en een cate­chiste - dr. St. Baars en mw. A. Captein - sloten de voort­ge­zette vor­ming vor­ming af: bij­een­komsten die in de eerste vijf­jaar na de wij­ding of zen­ding plaats­vin­den. Diaken E. Ligthart en mw. Kr. Nederpelt ont­vingen het cer­ti­fi­caat over de afslui­ting van de theo­lo­gische oplei­ding. Allen van harte gefe­li­ci­teerd!

Voor het nieuwe jaar aan het Sint Boni­fa­tius-instituut heeft zich al een mooie groep van bijna vijf­tien mensen aangemeld. De aanmel­dings­pe­rio­de loopt echter nog tot in de tweede helft van au­gus­tus. Op 31 au­gus­tus mag ik het nieuwe studie­jaar openen met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring.

Terug